Renovering av Langbrygga i Skien sentrum

I løpet av 2022 vil Grenland Havn IKS gjøre et omfattende arbeid for å renovere Langbrygga i Skien sentrum. Hensikten med arbeidet er å fornye kaistrukturen slik at den tilfredsstiller dagens standard og sikrer at kaia står solid i mange år fremover. Deler av kaia skal rives og reetableres i henhold til dagens krav, det dreier seg om et stykke på omlag 100 meter fra Tollboden til Lekter’n. Det ferdige resultatet vil bli lett gjenkjennelig for de som er kjent i området. Det blir lagt vekt på å bevare estetikken med naturstein i front og maritime detaljer som gamle pullerter og rekkverk. Vi håper at resultatet vil bli en forskjønnelse av et sentralt område i byen hvor bymiljø og vannveien møtes.

 

 

 

OPPSTARTSTIDSPUNKT OG FREMDRIFTSPLAN

Det ligger an til at de største og mest omfattende arbeidene starter opp høsten 2022. Før arbeidene igangsettes må vi ha svar på en søknad som ligger til behandling hos Statsforvalteren om midlertidig og stabiliserende motfylling i elva. Laksevandring i elva er også et element som tilsier at arbeidene ikke kan foregå sommerstid. Og sist men ikke minst ønsker vi ikke å forstyrre næringslivet langs brygga i de viktige sommermånedene. Arbeidene er forventet å ta 6-9 måneder.

 

 

 

HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL PLANENE?

Det er viktig for oss å kunne gjennomføre renoveringsprosjektet på en slik måte at det resulterer i minst mulig ulempe for de næringsdrivende i området. I desember 2021 avholdt vi derfor et informasjonsmøte hvor Norconsult, Arne Olav Lund AS og Grenland Havn IKS informerte om prosjektet og svarte på spørsmål. Presentasjonen fra møtet kan du lese her;

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling ved Langbrygga er lagt på høring av Statsforvalteren. Høringsfristen er 23.februar og dokumentasjon finnes på Statsforvalterens nettsider.

For øvrig er alle innspill til oss fra naboer og næringsdrivende i området velkomne. Ta kontakt med Hege Svendsen i Grenland Havn IKS dersom du har spørsmål eller innspill til prosjektet.

Her ser du link til kart over området.

Publiseringsdato 14.desember 2021. Artikkelen er oppdatert 15.februar 2022.

Anbefalte innlegg