Skip to content
Grenland Havn Styring og organisering

Styring og organisering

Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner har siden 1992 organisert de kommunale havneaktivitetene i et felles interkommunalt havnesamarbeid. Grenland Havnevesen ble omdannet til et IKS i 2004 etter lov om interkommunale selskaper. Hver kommune har lik eierandel i Grenland Havn IKS.

Kommunene utøver sin eierinnflytelse gjennom representantskapet, som er selskapets øverste myndighet. Havnestyret er ansvarlig for forvaltningen av Grenland Havn IKS og skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Selskapet ledes av havnedirektøren, som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir. Havnedirektøren har ansvar for den daglige driften av Grenland Havn IKS, og selskapet teller 19 medarbeidere.

Verdiforvaltning

Selskapet skal utøve den myndighet og ivareta de forretningsoppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven. Grenland Havn IKS skal sikre regionen en konkurransedyktig, fremtidsrettet og miljøriktig infrastruktur for sjøtransport, og skal arbeide for å gjøre havnen til et effektivt trafikknutepunkt mellom ulike transportformer.

De offentlige havnenes egenkapital kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, med mindre det gis dispensasjon fra statlige myndigheter. Dette er regulert i havne- og farvannsloven. Bestemmelsene er satt fordi havnene forvalter viktig og investeringskrevende samferdselsinfrastruktur.

Grenland Havn IKS skal forvalte egne verdier slik at det styrker havneformålet og selskapets forretningsidé:

Grenland Havn skal videreutvikles som en av Norges viktigste havner gjennom aktiv tilrettelegging for regionens næringsliv og bærekraftig transport.

Møtedatoer og medlemmer

Se møtedatoer og hvem som er representert i Grenland Havn sitt havnestyre og representantskap her. 

Tauebåt markerer med vannkanoner i bakgrunnen Breviksbrua, Brevikstrømmen og tettstedet Brevik