Skip to content
Grenland Havn Samarbeidspartnere

Sikkerhet og beredskap

Formålet til en offentlig havn er å tilrettelegge for trygg og effektiv sjøtransport i farleden og på havneterminalene. Vår myndighetsforvaltning er hjemlet i havne- og farvannsloven. Grenland Havn IKS ivaretar den daglige beredskapen og tilsynet i de kommunale sjøområdene. Det omfatter området Fossingfjorden i sørvest i Bamble til Klosterfossen i Skien i nord.

I Grenland Havn er vi opptatte av sikkerhet. Havner har viktige samfunnsfunksjoner som transportknutepunkt og terminaler for passasjertransport. Et terrorangrep kan forårsake store skader på transportsystem, infrastruktur, industri og mennesker.

Fordi vi driver flere havneterminaler med betjening av skip i internasjonal fart, må vi forholde oss til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) for å ivareta havnesikkerheten. ISPS-koden er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Målet er å forbedre sikkerheten til skip i internasjonal fart, og havneanleggene som betjener dem. Regelverket ble innført i kjølvannet av terrorangrepene 11.september 2001, som markerte et skille for hvordan terrorangrep ble utført.

I Grenland Havn har havnekapteinen ansvaret som PSO (Port Security Officer), og er havnedirektørens rådgiver i alle sikringsspørsmål. Vedkommende er rådgiver for alle ISPS-terminaler i saker knyttet til havnesikringsområdene. Port Security Officer skal koordinere implementeringen av PSP (Port Security Plan), og leder havnesikringsgruppen bestående av alle ISPS-terminalene i Grenland Havn. Grenland Havn deltar også i Fylkesberedskapsrådet.