fbpx Skip to content
Grenland Havn Samarbeidspartnere

Sikkerhet og beredskap

Formålet til en offentlig havn er å tilrettelegge for trygg og effektiv sjøtransport i farleden og på havneterminalene. Vår myndighetsforvaltning er hjemlet i havne- og farvannsloven. Grenland Havn IKS ivaretar den daglige beredskapen og tilsynet i de kommunale sjøområdene. Det omfatter området Fossingfjorden i sørvest i Bamble til Klosterfossen i Skien i nord.

I Grenland Havn er vi opptatte av sikkerhet. Havner har viktige samfunnsfunksjoner som transportknutepunkt og terminaler for passasjertransport. Et terrorangrep kan forårsake store skader på transportsystem, infrastruktur, industri og mennesker.

Fordi vi driver flere havneterminaler med betjening av skip i internasjonal fart, må vi forholde oss til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) for å ivareta havnesikkerheten. ISPS-koden er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Målet er å forbedre sikkerheten til skip i internasjonal fart, og havneanleggene som betjener dem. Regelverket ble innført i kjølvannet av terrorangrepene 11.september 2001, som markerte et skille for hvordan terrorangrep ble utført.

I Grenland Havn har havnekapteinen ansvaret som PSO (Port Security Officer), og er havnedirektørens rådgiver i alle sikringsspørsmål. Vedkommende er rådgiver for alle ISPS-terminaler i saker knyttet til havnesikringsområdene. Port Security Officer skal koordinere implementeringen av PSP (Port Security Plan), og leder havnesikringsgruppen bestående av alle ISPS-terminalene i Grenland Havn. Grenland Havn deltar også i Fylkesberedskapsrådet.

Fart og orden i sjøområdet vårt

Ny fartsforskrift i Skien, Porsgrunn og Bamble sine sjøområder gjelder fra 24. mai 2018. For mer informasjon viser vi til Forskrift om fartsbegrensning i sjøen, Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner, Telemark fylke, sjøkart nr. 5, 473 og 474.

30 knop er den høyeste tillatte hastigheten i alt innenskjærs farvann i Bamble, Porsgrunn og Skien hele året. Det gjelder til 100 meter utenfor de ytterste punktene på land, holmer og skjær mot åpent hav, som er synlige over vannflaten.

5 knop er den høyeste tillatte hastigheten i typiske skjermede miljøer innenskjærs med høy attraksjonsverdi for rekreasjon, opphold, naturopplevelser, fortøyning og ankring (Valle, Havsund, Klokkersundet, Langesund, Brevik, Risøysundet, Ulesund og Sandsøysundet).

I Breviksstrømmen er 8 knop den høyest tillatte hastigheten, og i Skienselva er det 6 knop.

Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og forholdene i farvannet, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.