Skip to content
Person fra Grenland Havn skuer utover anleggsplassen på Frier Vest. Anleggsmaskin i bakgrunnen.

Frier Vest

Frier Vest er området hvor Grenland Havn IKS jobber for utviklingen av et område på 3000 daa tilknyttet et stort etablert industriområde. Næringsarealene ligger på vestsiden av Frierfjorden, sentralt plassert i Norges største klynge for prosessindustri. Området passer for de fleste typer næringsvirksomhet, men er spesielt egnet for arealkrevende virksomhet som trenger tilgang til elektrisk kraft, industriell infrastruktur og havneterminal.

Grenland Havn IKS eier selskapet Frier Vest Holding AS sammen med Bamble kommune med en eierfordeling på 70/30. Frier Vest Holding AS utvikler næringsarealene på Frier Vest og skal tilrettelegge for etablering av grønn og bærekraftig industri. Her kan du lese mer om selskapet Frier Vest Holding AS. Grenland Havn IKS utvikler Frier Vest Havneterminal som blir en ny offentlig havn som skal håndtere gods for dagens industri og for fremtidige etablerere på Frier Vest.

I tillegg til store arealer vil Frier Vest kunne tilby tilgang til industriell infrastruktur som kjølevann, prosessvann og grønn elektrisk kraft. I Grenlandsområdet er det god tilgang på kvalifisert arbeidskraft med industrikompetanse både på nivå for yrkesfag og høyere utdanning. Regionen har havneterminaler med etablerte forbindelser til havner i Nederland, Belgia, Tyskland, Storbritannia, Sverige og Danmark. Fra Frier Vest er det kort vei til E18 via fylkesvei 353. Denne veien, ofte kalt «Gassveien», skal bygges om og vil sikre bedret veiforbindelse mellom Frier Vest og E18. Byggeprosjektet er igangsatt og veistrekning skal ferdigstilles i 2026. Her kan du lese mer om byggingen av ny fv.353. I de langsiktige planene for Frier Vest ligger også tilknytning til jernbanespor dersom Vestfoldbanen tilknyttes Sørlandsbanen. Frier Vest ligger også sentralt plassert med kort avstand til Torp Lufthavn.

FRIER VEST HAVNETERMINAL

Grenland Havn IKS jobber med etableringen av en ny og moderne havneterminal lengst syd i området Frier Vest. Frier Vest Havneterminal blir en multi purpose terminal som skal kunne ta imot alle typer gods og fartøy på inntil 12,5 meter dyptgående. Anleggsarbeidet er i gang og etter planen vil terminalen bygges gjennom tre faser.

Grenland Havn IKS skal tilrettelegge for bærekraftig havnevirksomhet og det gir føringer for utvikling av den nye terminalen. En elektrifisert og automatisert havnevirksomhet skal sikre effektiv logistikk og reduserte utslipp. Frier Vest Havneterminal skal utvikles som et energiknutepunkt og kunne tilby de energikilder som transportbransjen vil ha behov for i fremtiden.

AREALER

Områdene på Frier Vest utgjør totalt 7000 dekar ferdig regulert areal. Dette omfatter de eksisterende petrokjemiske fabrikkanleggene som ble etablert på 70-tallet, 600 dekar nytt areal for havn og industri regulert i 2021 og 3700 dekar i reguleringsområdet Frier Tråk vedtatt i 2022. Grenland Havn og selskapet Frier Vest Holding AS arbeider med utviklingen av det 600 dekar store området hvor vi blant annet bygger en ny havn. Frier Vest Holding jobber med området Frier Tråk hvor næringstomtene utgjør 1640 dekar.

Kontakt


Geir Vala
Daglig leder, Frier Vest Holding AS
Telefon: 971 79 871
E-post: geir@friervest.no

Hege Svendsen
Forretningsutvikler, Grenland Havn IKS
Telefon: 976 18 196
E-post: hs@grenland-havn.no

Mulighetsstudie Frier Vest

Kartillustrasjon viser næringsområdet Frier Vest.