Skip to content
Grenland Havn miljø Langesund

Miljø

Vårt miljømål er at Grenland Havn IKS aktivt skal bidra til et grønt skifte i transportsektoren og næringsutviklingen. Vi har lenge arbeidet med miljøutfordringene knyttet til aktivitetene på egne terminaler og i sjøområdet. Viktigheten av at vi sørger for bærekraftig utvikling er stadfestet både i vår visjon og forretningsidé.

ISO 14001 er en integrert del av selskapets virksomhetsstyring. Grenland Havn IKS er en av få havneselskap i Norge som følger denne standarden. I henhold til prinsippene i den reviderte standarden ISO 14001, skal livsløpsperspektivet for produkter og tjenester vektlegges, og likeledes hvordan selskapets andel av hele verdikjeden påvirkes og kontrolleres.

Grenland Havn Hovedkontor i Brevik

Som del av miljøpolitikken har selskapet utformet en miljøvisjon;

Grenland Havn IKS skal kontinuerlig redusere miljøbelastningen relatert til egen virksomhet og være en pådriver for at tilknyttet virksomhet gjør det samme, fortrinnsvis gjennom samarbeid og anvendelse av ny teknologi. 

Miljøvisjonen skal oppnås ved å overholde og etterleve lovbestemte og selvpålagte krav som bidrar til å redusere miljøbelastningen. Vi legger vekt på å kontinuerlig forbedre miljøinnsatsen ved å sette nye forbedringsmål og gjennomføre forbedringstiltak.

Gjennom informasjon og opplæring søker vi å øke miljøbevisstheten blant alle våre ansatte. Vi samarbeider med kunder, leverandører, brukere/leietakere, ansatte og myndigheter slik at belastningen på miljøet fra havnevirksomheten som helhet blir minst mulig og legger til rette for at det skal være lønnsomt å opptre miljøvennlig.

Kontakt


Torben Jepsen
Havnedirektør
Telefon: 902 43 760

Slik jobber vi konkret for å sørge for bærekraftig utvikling:

  • Bruker miljøstyringssystemet ISO 14001 som en integrert del av selskapets virksomhetsstyring.
  • Stimulerer til energieffektiv og bærekraftig transport gjennom bruk av prismekanismer.
  • Legger forholdene til rette for best mulig kapasitetsutnyttelse for alle transportmidler i begge retninger.
  • Tilrettelegger for økt bruk av jernbane for gods over egne terminaler.
  • Stiller miljøkrav ved kjøp av varer og tjenester.
  • Tar i bruk moderne teknologi for å redusere utslipp og belastning til omgivelsene der dette er teknisk-økonomisk forsvarlig innenfor investeringens levetid. Mindre investeringer med god nytte for miljøet kan vurderes ut fra andre kriterier enn økonomisk nytte.
  • For å redusere utslipp og belastning til omgivelsene vil Grenland Havn IKS hele tiden bidra til optimalisering av transport- og logistikkoperasjonene (best operating practice, BOP).
  • Gjennom kartlegging og analyser skal Grenland havn IKS ha god oversikt over risiko, miljøaspekter og utslipp til omgivelsene fra havnevirksomheten.

Støymålinger

Grenland Havn IKS har i en årrekke utført målinger av støy med modellberegninger, analyser og tilhørende tiltak for å redusere ulempene for omgivelsene. Dette er primært knyttet til aktivitetene på Breviksterminalen og Langesund Fergeterminal. Vi holder tett dialog med omgivelsene for å kunne overvåke støyplager, og for å kunne gjøre løpende forbedringer for å redusere støyplagene.

Brekke & Strand Akustikk har på oppdrag fra Grenland Havn IKS foretatt støymålinger i henhold til måleprogrammet for Breviksterminalen, som er godkjent av Porsgrunn kommune. På bakgrunn av disse målingene blir det utarbeidet årlige støyrapporter.

Støyrapport for perioden september-oktober 2023 finner du her: R 20231107-Rev2 Støyvurderinger ved Brevikterminalen i sep-okt 2023.

R 20240305 Støyvurderinger ved Brevikterminalen i 2023

Støyrapport for Brevikterminalen i 2022 kan du lese her.  Støyrapport for 2021 kan du lese her.  Støyvurdering ved Brevikterminalen i 2020 Støyvurderinger ved Brevikterminalen i 2019

HER KAN DU RAPPORTERE OM STØY

Landstrøm

Grenland Havn IKS arbeider for bruk av landstrøm til skip og drift av havnekraner. Ved Breviksterminalen tilbyr vi landstrøm til skip, og våre havnekraner går på strøm. Det er fortsatt en utfordring at mange skip ikke kan nyttiggjøre seg landstrøm, og vi deltar derfor i flere samarbeidsprosjekter med andre havner i Oslofjorden, myndighetene og universitetsmiljøet for å tilrettelegge for dette i havnene rundt Oslofjorden.

Sjøsedimenter

Forurensede sjøsedimenter er et annet område Grenland Havn IKS lenge har vært involvert i. Ved mudring, eller andre tiltak som påvirker sjøsedimenter, vil selskapet også i nødvendig grad bidra til at det også fjernes miljøgifter.

Overføring av gods fra vei til sjø og jernbane

Det grønne skiftet i samfunnet betinger at bærekraftig industri vokser fram. Fokuset på utvikling av bærekraftig industri er høyt i næringsutviklingsprosjektet Frier Vest som Grenland Havn har en sentral rolle i.

Grenland Havn IKS vil arbeide for ytterligere overføring av gods til jernbane i samarbeid med operatørene og offentlige myndigheter. Grenland Havn IKS har lenge arbeidet for å nyttiggjøre eksisterende jernbaneinfrastruktur for overføring av gods fra vei til sjø.