Skip to content
Grenland Havn linjetilbud og gods

Aktiviteter og gods

Grenland Havn har et årlig godsomslag på ca. 12 millioner tonn. Hovedvekten av godset eksporteres fra industrien i regionen, og industrien er en viktig premissgiver og partner for Grenland havn. 90% av tonnasjen i havna er i form av tørr eller våt bulk. Tørrbulk utgjør halvparten av godset i Grenland Havn. Det består av landbruksprodukter, råstoffer, mineraler og malmer. I tillegg kommer ferdigvare fra Yara, Norcem, Eramet og Ineos.

Majoriteten av våtbulk er flytende gass, kullsyre og petroleumsprodukter. Oljeterminalen på Herøya tar inn flytende ammoniakk, og Ineos importerer skifergass på Rafnes. Grenland Havn er større på eksport enn import av varer i containere. Forholdet mellom eksport og import er cirka 70/30. Importvarene er i hovedsak forbruksvarer, mens eksporten hovedsakelig er industriproduksjon.

Hovedterminalen for containerhåndtering (LoLo) er Breviksterminalen. Fergegods defineres som RoRo / RoPax, og omfatter lastebiler, biler og maskiner. Biler, landbruksmaskiner, prosjektlaster, samt forbruksvarer på traller, håndteres på Breviksterminalen. Stykkgods omfatter gods som vanligvis fraktes på paller, i fat, sekker eller som frittstående enheter og prosjektlaster. I hovedsak omfatter dette eksportgods, som tømmer, jern- og stålprodukter, rørkonstruksjoner, fullgjødsel og sement i storsekk. Stykkgods håndteres blant annet på Skien havneterminal, Krankaia på Herøya og ved Breviksterminalen.

Les om våre terminaler her