Priser og forretningsvilkår

Prislisten beskriver lokale farvannsavgifter, varevederlag og beregningsgrunnlag for bruk av tjenester ved anløp Grenland Havn. Havneregulativet beskriver gjeldende forretningsvilkår.

Se vår priskalkulator her.

Anløpsavgifter

For skip inntil 3 000 BT0,65 kr per BT
For skip inntil 8 000 BT0,75 kr per BT
For skip over 8 000 BT0,85 kr per BT
Minsteavgift
Administrasjonen fastsetter en minsteavgift på kr. 500,- for alle typer fartøy som skal betale anløpsavgift.
500 kr per anløp
For gass-skip/LPG:
For skip inntil 8 000 BT0,65 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT0,85 kr per BT
For skip over 20 000 BT0,75 kr per BT
Miljørabatt

For anløpsavgift gis det miljørabatt for fartøy som er registrert i Environmental Ship Index (ESI), alternativt CSI. En totalscore på 30 poeng eller mer hos ESI, eller en klassifisering som «grønn» hos CSI, gir reduksjon på 20% i satsene. Rabatten gis for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Denne rabatten tilkommer ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Kaivederlag

For skip inntil 2000 BT0,70 kr per BT
For skip inntil 4000 BT0,67 kr per BT
For skip inntil 10 000 BT0,62 kr per BT
For skip inntil 20 000 BT0,50 kr per BT
For skip over 20 000 BT0,40 kr per BT
Minstegebyr
Administrasjonen fastsetter en minsteavgift på kr. 150,- for alle typer fartøy som skal betale anløpsavgift.
150 kr per fartøy
Miljørabatt

For kaivederlag gis det miljørabatt for fartøy som er registrert i Environmental Ship Index (ESI), alternativt CSI . En totalscore på 20 poeng eller mer hos ESI, eller en klassifisering som «grønn» hos CSI, gir reduksjon på 30% i satsene. Rabatten gis for anløp innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og der ESI-registreringen er forhåndsmeldt til havnen. Denne rabatten tilkommer ikke på allerede inngåtte rabattavtaler.

Farled- og havnevederlag

Fartøy opp til 200 BT7,50 kr per BT
Fartøy fra 200 til 1 000 BT9,50 kr per BT
Fartøy over 1 000 BTetter avtale
Båtplassleie for bruk av kaiene i sjøområdet650 kr per
meter båt per år
Båtplassleie fiskerihavna i Langesund600 kr per meter båt per år

Varevederlag

Alle varer som ikke er spesifisert nedenfor
Volumgods regnes som vektenhet hvor 1 m3 = 0,5 tonn
9,65 kr
Alle varer i container, godshengere og semitraller (eksport/import)6,65 kr
Tømmer, flis pr. m35,15 kr
Papir, tremasse5,15 kr
Bulkvarer lossing/lasting5,30 kr
Stein og pukk i bulk3,75 kr
Veigående kjøretøy for godstransport150 kr per stk
Motorvogner import/eksport150 kr per stk
Andre mobile selvgående enheter150 kr per stk
Import av nye og tomme godstilhengere og semitraller uten trekkvogn150 kr per stk
Landbruks- og industrimaskiner150 kr per stk
Minste beløp for varevederlag150 kr per vareparti

VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER

På åpent areal0,50 kr per m² per døgn
I vareskur2,00 kr per m² per døgn
Tomme containere og større emballasjeenheter
Stables i høyden0,50 kr per døgn

KRANER BREVIKSTERMINALEN (NORTHSEA TERMINAL)

Lasting og lossing med Grenland Havns grabber16,50 per tonn
Kranfører utenfor ordinær arbeidstid
Se mer informasjon i utvidet prislsite ovenfor
tillegg på 2 timer
For løft inntil 50 tonn
Mobil-/containerkraner
3600 kr per time
For løft 50-100 tonn
Mobil-/containerkraner
4300 kr per time

CONTAINEROPERASJONER

Lossing/lasting210 kr per enhet
Flytting av containere om bord210 kr per enhet
Flytting av containere skip/kai/skip340 kr per enhet
Ventetid/forsinkelser av skip450 kr per påbegynt time på dagtid

TRUCKER

Gaffeltruck inntil 4 tonn650 kr per time
Gaffeltruck inntil 8 tonn950 kr per time
Gaffeltruck inntil 25 tonn1150 kr per time
Containertruck inntil 45 tonn1200 kr per time

LEIE AV MANNSKAP

I ordinær arbeidstid450 kr per time
Ved 50% overtid675 kr per time
Ved 100% overtid900 kr per time
Ved 133% overtid1120 kr per time

Annet

Flytende materiell
Inkludert båtfører
2000 kr per time
Leie av velferdshus 600 kr per påbegynt døgn
Avfallsgebyr
Minimum 100 kr, maks 500 kr
0,25 kr per BT
Usortert avfallslevering25 prosent tillegg
Siste havn utenfor EU/EØS50 prosent tillegg
Passasjervederlag
Vederlaget beregnes både for påstigende og avstigende passasjerer.
10 kr per passasjer
Vannlevering
Minimum 500 kr
25 kr per tonn

Kjøretøy

Biler med og uten henger50 kr per enhet
Campingbiler70 kr per enhet
Lastebiler med og uten henger70 kr per enhet

JERNBANEGODS

Containere 20" (tom)20 kr
Containere 30" (tom)30 kr
Containere 40" og 45" (tomme)40 kr
Containere 20" (full)80 kr
Containere 30" (full)90 kr
Containere 40" og 45" (fulle)100 kr

ISPS-GEBYR

Inntil 3 000 BT0,20 kr per anløp
Over 3000 BT
Maks 750 kr
0,10 kr per anløp
Låsekort200 kr
Låsekort med kurs650 kr
Fjernåpnere2500 kr
Årlig kjøretillatelse210 kr
Gjenbruk av portåpnere utstedt av andre525 kr
Midlertidig kjøretillatelse110 kr

FORVALTNING

Gebyr for saksbehandling klasse 1
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 1, som blant annet omfatter utlegging av mindre flytebrygger i sommerhalvåret, og utlegging av fortøyningsbøyer.
1500 kr per sak
Gebyr for saksbehandling klasse 2
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 2, som blant annet omfatter oppføring av brygger og kaianlegg, samt etablering av flytebrygger som skal ligge ute hele året, samt opplag av mindre fartøyer
5500 kr per sak
Gebyr for saksbehandling klasse 3
Gjelder søknader om tiltak i tiltaksklasse 3, som blant annet omfatter etablering av større flytebryggeanlegg, bygging av moloer, legging av kabler og rør i sjø, opplag større fartøy, samt utdyping, utfylling, dumping og andre tiltak som fører til en permanent endring av kystlinjen.
8500 kr per sak