Skip to content
Grenland Havn Søke tiltak i sjo

Søke om tiltak i sjø

Skal du bygge flytebrygge eller andre installasjoner i fjorden?

Grenland Havn IKS behandler søknader om tiltak i sjø i henhold til Havne- og farvannsloven, og på vegne av eierkommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Dette er hjemlet i  Lov om havner og farvann §14. Tiltak som krever tillatelse.

Det må skilles mellom kommunen sine sjøområder, som forvaltes av Grenland Havn IKS med delegert myndighet fra eierkommunene, og farvann med farled som forvaltes av staten ved Kystverket. I kartet Kystinfo kan du se grensene for kommunalt og statlig farvann.

https://kystinfo.no/

I menyen til høyre velger du «Temalag» åpner «Farled og merker» og krysser av på «Farledsareal». Kystverket sitt forvaltningsområde er markert med grønt skravert felt. Øvrig lyseblått farvann er kommunen sitt sjøområde.

§14. Tiltak som krever tillatelse, 2. ledd bokstav a-i) skal behandles av Kystverket uansett om det er i kommunens sjøområde.

Hvilke tiltak må søke tillatelse?

Søknadsskjemaet under skal brukes når du skal søke Grenland Havn IKS om tiltak etter Havne- og farvannsloven.

«Tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet, kan ikke etableres uten tillatelse. Som tiltak regnes både innretninger, naturinngrep og aktiviteter. Det kan ikke gis tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven».

Med tiltak menes:

 • Bygging av kaier, brygger og moloer
 • Fortøyningsanlegg-ankringsbøyer
 • Legging av ledninger, rør med mer i sjøen
 • Graving, mudring og dumping
 • Konkurranseaktivitet i kommunen sitt sjøområde

Listen er imidlertid ikke uttømmende. Andre tiltak som kan være til hinder for, eller vanskeliggjør annen bruk eller normal ferdsel i farvannet, er også søknadspliktig.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde en grundig beskrivelse av tiltaket og hvordan det er planlagt utført. Tiltaket skal tegnes inn på kart i målestokk 1:1000 der dette finnes. Dersom ikke, skal kart i målestokk 1:5000 benyttes. Dette er nødvendig for å kunne vurdere tiltakets betydning for sikkerhet og fremkommelighet. Det må også dokumenteres at omsøkt tiltak ikke strider med vedtatt arealplan, jamfør https://lovdata.no/lov/2019-06-21-70/§14

«Myndigheten etter denne loven og kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal foreta en effektiv og samordnet behandling av søknader om tillatelse. Tillatelse til tiltak etter denne paragrafen kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven uten etter dispensasjon fra plan- og bygningsmyndigheten».

Søknaden skal videre inneholde kontaktinformasjon til ansvarlig søker, korrekt fakturaadresse og informasjon om gjeldende avtaler med grunneiere.

Saksbehandlingstid og gebyr

Dersom tiltaket krever tillatelse, skal Grenland Havn IKS etter loven gi søkeren skriftlig melding innen fire uker etter at søknaden er mottatt. I meldingen skal det opplyses om forventet saksbehandlingstid.

Saksbehandlingsgebyr vil påløpe ved behandling av din søknad, se: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-05-06-1799

Kontakt


Walter Ahlgreen
Havnekaptein
Telefon: 920 88 426

Søknadsskjema byggetiltak

  Obligatoriske felter er merket med *

  Opplysninger om ansvarlig søker

  Velg

  Velg

  Fakturainformasjon

  Velg

  Tiltak

  Vedlegg

  Last opp relevante vedlegg til søknaden. Oversiktskart er obligatorisk.

  Oversiktskart *

  Kart/situasjonsplan

  Tegninger av brygger, moloer og marineanlegg

  For større moloer og marineanlegg vedlegges nødvendig utsnitt og beskrivelse av dimensjoner, bunn- og dybdeforhold samt fundamentering.

  Samtykkeerklæring

  Samsvar med gjeldende areal-/reguleringsplaner