fbpx Skip to content
Grenland Havn Søke tiltak i sjo

Søke om tiltak i sjø

Alle bygge-og gravearbeider i sjøen er søknadspliktig etter Havne- og farvannsloven § 14. Har du planer om å bygge kai eller brygge, må du søke Grenland Havn om tillatelse. Det samme gjelder graving, mudring og utfylling. Du må også søke om tillatelse for å legge ut flytebrygge, moringer, fortøyningsbøyer og sjøledninger. Alt dette er eksempler på tiltak som kan påvirke sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet og som derfor krever tillatelse.

Det kan være vanskelig å vite hva som er søknadspliktig, så om du er i tvil om tiltaket krever tillatelse, så ta gjerne kontakt med oss før du utarbeider en søknad.

De aller fleste tiltak krever også at utbygger innhenter byggetillatelse fra kommunen, slik plan- og bygningsloven krever. Ved å sørge for god dokumentasjon vedlagt søknaden til Grenland Havn IKS, vil du kunne bruke mye av den samme dokumentasjonen i begge tilfellene.

Slik søker du om tillatelse til tiltak i sjø.

Søknaden om tiltak i sjø i kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien sendes til Grenland Havn IKS, Strømtangvegen 39, 3950 Brevik eller via e-post til ghv@grenland-havn.no

I henhold til forskrift om saksbehandlingsgebyr kan Grenland Havn IKS kreve gebyr for å behandle søknaden. Gebyrene utgjør fra kr 1800,- til kr 8500,- pr sak, les mer om saksbehandlingsgebyr her.

SØKNADEN MÅ INNEHOLDE ELEMENTER SOM BESKREVET UNDER:

Beskrivelse av selve tiltaket

 • Tiltaket du søker tillatelse til skal beskrives på en tydelig og lettfattelig måte. Vedlagte tegninger skal tydelig vise mål og størrelse på tiltaket. Nøyaktig plassering av tiltaket med henvisning til sted, kommune og fylke, eventuelle forankringer, fortøyningsbøyer eller andre bøyer som inngår som del av tiltaket, skal også framgå av søknaden og vedlagt kart. Alle kart og tegninger skal påføres kompassretning og angi målestokk. Kart og tegninger merkes med tiltakshaverens navn.
 • For større og mer omfattende tiltak, kreves det mer detaljerte opplysninger om tekniske løsninger. For faste kaikonstruksjoner skal alle tekniske løsninger angis, med materialvalg og dimensjoneringsforutsetninger.
 • Der konstruksjoner skal bygges i sjøgrunn eller dekke et vesentlig sjøareal, skal dybde- og grunnforhold angis. Dekke kan være faste og flytende kaier, sjetéer, flytende bølgedempere, moloer, etc.
 • Ved utfyllinger i sjø skal det som hovedregel legges ved autoriserte grunnundersøkelser som analyserer og vurderer sikkerheten mot grunnbrudd eller undersjøiske utrasninger. Det vil også kunne være behov for oppdaterte og detaljerte oppmålinger av sjøbunn, dersom dybdeanvisninger ikke fremkommer tilstrekkelig på offisielle kart.

 

Planlagt situasjon

 • Her beskriver du hvordan området blir seende ut når tiltaket er ferdig etablert, med bygninger kai/brygger og veier mv. som inngår i søknaden.

 

Dagens situasjon 

 • Oppdatert kommunalt bebyggelseskart med bygninger, kai/brygger og veier mv.
 • Nye fotografier av området hvor tiltaket er planlagt.
 • Sjøkart. Dette skal, i tillegg til opplysninger nevnt ovenfor, påføres kartbladnummer i Kartverkets sjøkartserie, samt lengde- og breddegrad der tiltaket er planlagt.
 • Eiendomskart. Påfør eiendomsgrenser, hjemmelshavere (eiere), eventuelle heftelser som f.eks. grunneiererklæringer og geografiske avgrensninger for disse.

 

Personlige opplysninger

Søker skal oppgi fullstendig navn, bostedsadresse, e-post og telefonnummer.

Dersom søker er en annen enn tiltakshaver, skal de samme opplysningene også gis om tiltakshaver. Ved søknader som gjelder tiltak i fiskerihavner skal det opplyses om evt. næringsmessig status som fisker, registrering i fiskermanntallet, antall fartøy i tiltakshavers eie, navn og mål på fartøy, liggeplasser i havna mv.

For å skaffe dokumentasjon som nevnt i punktene ovenfor, kan du kontakte:

 • Kommunen (kartgrunnlag, eiendomskart, gjeldende planer).
 • Tinglysingen i Kartverket (tinglyste heftelser, eiendomsforhold).
 • Kystverkets distriktskontor (grunneiererklæringer med klausulerte arealer i statlige fiskerihavner, videre planer for havna).
 • Fiskeridirektoratets regionkontor (angående fiskerispørsmål).

Kontakt


Walter Ahlgreen
Havnekaptein
Telefon: 920 88 426