BYGGING AV FRIER VEST HAVNETERMINAL ER IGANG

På vestsiden av Frierfjorden i området Asdalstrand har det de siste seks månedene vært store endringer. Anleggsarbeidene er i full gang i området hvor Grenland Havn IKS skal bygge en ny og moderne havn.

 

Selskapet Norsk Pukkservice driver pukkverk i området. Store mengder stein transporteres ut på lektor og sendes videre for salg til ulike byggeprosjekter i Europa. Restmasser blir brukt til å fylle ut i området der hvor Frier Vest havneterminal skal etableres. Første del av prosjektet kan stå ferdig allerede i årsskiftet 2023/2024 og vil omfatte et område på ca 75 000daa. Ferdig utviklet vil hele havneområdet utgjøre mer enn 200 daa og inkludere flere kaifronter, store områder for godshåndtering og lager pluss områder avsatt til mindre næringsetableringer.

 

ENERGIKNUTEPUNKT OG SMARTHAVN

Frier Vest havneterminal skal bli en offentlig eid flerbrukshavn med mulighet for å ta i mot alle typer gods som bulk, stykkgods, containere og tømmer. Kailengder og dybder skal være tilstrekkelig til å ta imot de fleste typer skip. Grenland Havn IKS legger til rette for at havna skal bli et energiknutepunkt. Havnas rolle er å være et knutepunkt for transport både til sjøs og til lands, det betyr at vi må kunne tilby de energiformer som skipstrafikk og landtransport vil kreve i fremtiden slik som hydrogen, landstrøm, ammoniakk, biodiesel etc.

Videre har vi ambisjoner om at Frier Vest havneterminal skal bli en moderne smarthavn. Det betyr at planleggingen av anlegget tar høyde for infrastruktur som muliggjør autonom transport mellom havneterminalen og industriområdet Frier Vest, ressursoptimalisering av energiforbruk og digital infrastruktur som muliggjør autonom drift av havneutstyr.

 

TILRETTELEGGING FOR FREMTIDENS TRANSPORTBEHOV

Med utbyggingen av Frier Vest havneterminal sørger Grenland Havn IKS for at regionen har den nødvendige infrastruktur for å kunne håndtere transportbehovet til den lokale industrien også i fremtiden. Det er mange store utviklingsprosjekter i Grenlandsregionen for de kommende årene, og den økte aktiviteten vil medføre økte godsmengder. I tillegg opplever vi en økt bevissthet om å finne de mest bærekraftige transportløsningene. Erstatning av veitransport med sjøtransport er et effektivt virkemiddel på veien mot å nå klimamålene.

nettsidene til Frier Vest Holding AS kan du lese mer om fremdriften i prosjektet som jobber for å få industrietableringer på Frier Vest.

 

 

Artikkelen ble publisert 11.april 2022.

Anbefalte innlegg