Skip to content
Grenland Havn Moring og fornøyning

vilkår – moring og fortøyning

Med hjemmel i havne – og farvannslovens § 16 kan det stilles vilkår i en tillatelse etter § 14.
Typiske vilkår kan være, men er ikke begrenset til:

  • Frittliggende moringer med fortøyningsbøye eller båter fortøyd her tillates ikke etablert og plassert på slik måte at disse utgjør eller kan utgjøre et hinder eller en fare ut i etablert farled. Fortøyningsinstallasjonen skal plasseres til siden for eller innenfor landtunger, nes og objekter som skjermer fortøyningsinnretningen, og båter fortøyd her, fra etablert farled.
  • Frittliggende moringer med fortøyningsbøye eller båter fortøyd her tillates ikke til stadighet å bryte eiendomsgrenser på land trukket videre utover i sjø, eller plasseres på slik måte at de utgjør et utilbørlig hinder for andres rettigheter og etablert bruk.
  • Tiltaket skal flyttes eller fjernes ved mottak av begrunnet pålegg om slik fjerning fra lokal havnemyndighet, kystverket og lignende.
  • Dersom anlegget ikke lenger er i bruk, skal alle deler fjernes i sin helhet av tiltakshaver.
  • Moringsbøyen skal ha klar visuell farge, og skal til enhver tid være merket med eiers navn, adresse og kontaktdetaljer. Slik merking skal vedlikeholdes.
  • Lengste avstand fra moringsbøyen til fortøyningspunkt på land skal ikke overstige 15 meter.
  • Bøyen tillates ikke benyttet til fortøyning, uten at det samtidig benyttes fortøyningspunkt også i land.
  • Fartøy eller andre gjenstander skal ikke brukes eller etterlates slik at det kan være til fare eller ulempe for bruken av farvannet eller havna jf HFL §17.

Dersom den ansvarlige ikke etterkommer et pålegg etter § 17, kan myndigheten etter § 17 tredje ledd iverksette tiltak og kreve refusjon av den ansvarlige til å dekke det offentliges utgifter, skade og tap. Tiltakene kan iverksettes uten pålegg hvis det må til for å trygge ferdselen jf. HFL § 18.

Vil du vite mer om havner og leden for småbåter finner du det her

Vil du lære mer om sjømerker, besøk gjerne kystverket for informasjon om fyr og merker i sjø