Grenland Havn er med og former fremtidens infrastruktur

– vi står overfor store utfordringer i tiden som kommer.

Det sier havnedirektør Finn Flogstad. – Som et av Norges største havneområder er Grenland havn en viktig tilrettelegger for industri i regionen, og om noen år er kanskje store deler av havna autonom.

Yara er en av verdens største gjødselprodusenter. Virksomheten i Porsgrunn er størst på produksjon av prillet fullgjødsel og granulert kalksalpeter. Fabrikkene i Porsgrunn leverer gjødsel til hele verden. Yara har utviklet egen teknologi som muliggjør et svært lavt utslippsnivå, de har også en høy grad av automatisering av fabrikkene. Nå vil selskapet overføre dette til lokal godshåndtering og Yara har bestilt skipet Yara Birkeland, som vil være utslippsfritt og etter hvert autonomt. En forventer at skipet vil være operativt i første halvdel av 2020. I begynnelsen vil skipet være bemannet, for så senere gradvis å gå over til å operere 100% autonomt. Det er planlagt at denne prosessen vil ta ca 2 år. Skipet skal seile mellom Herøya, Brevik og Larvik.

Samtidig planlegger Yara Porsgrunn å etablere en utslippsfri og autonom containerterminal. Denne vil operere med autonom containerkran og tre autonome straddlecarriers. Terminalen er forventet operativ innen første halvår 2020.

Herøya Industripark er svært godt egnet for storskala-uttesting av ny teknologi innen autonomi. Siden dette er et område som er kontrollerbart og sikret, kan andre typer uttesting av autonomi lettere gjennomføres. Det forventes at uttesting av autonomi etter hvert vil inkludere alle praktiske gjøremål som har et rasjonale i seg for å øke sikkerhet og effektivitet.

Jernbanedirektoratet har bestilt en utredning fra BaneNOR med levering innen første kvartal 2020. Denne vil danne grunnlag for en vurdering med hensyn til en mulig etablering av en godsterminal for jernbanegods på Herøya. Det legges til grunn en sømløs godshåndtering med den autonome containerterminalen til Yara.

Herøya Industripark vil også være svært godt egnet for høyteknologisk uttesting av nye telekommunikasjonsplattformer som 5G. Grenland Havn følger denne prosessen med stor interesse, da en ser at den erfaringen dette miljøet vil opparbeide, vil ha stor overføringsverdi.

Grenland Havn har i mange år arbeidet med tilrettelegging for industriell etablering i regionen. Selskapet så tidlig at tilgang på nye sjønære arealer for industriell etablering i Oslofjorden er en stor mangelvare. Dessuten vil utvikling av slike areal være avhengig av høyt utviklet og tilrettelagt infrastruktur, slik som krafttilgang, kjølevann, kommunikasjon, beredskap og andre industrielle hjelpestoffer og tjenester. Tilgang til prosesskompetanse, politisk holdning til industriell virksomhet og tilsvarende samfunnsaksept, er forhold som har avgjørende betydning ved valg av områder for etablering av krevende industri.

Grenland Havn er tungt involvert i å tilrettelegge for Norges største industriområde på Frier Vest. Selskapet arbeider i øyeblikket med å erverve sjønære arealer med tanke på etablering av havneterminalen for det som skal bli Frier Vest.

Klyngen av industri og infrastrukturvirksomhet i Grenland har satt seg høye klimamål, da den regionale sammenslutningen Industrial Green Tech har som mål for Grenland å bli Norges og kanskje verdens første klimapositive industriregion. Grenland Havn er part i dette arbeidet. I tillegg har havna signert en samarbeidsavtale med Skagerak Energi. Begge parter ønsker å se nærmere på mulig bruk og utvikling av bærekraftig energi i havne- og skipsrelatert virksomhet i Grenland. Begge selskaper er i en tidlig fase og ønsker å øke sin kompetanse på området.

Grenland Havn støtter opp om arbeidet med å overføre gods fra vei til sjø og bane. – Vi står overfor et mulig paradigmeskifte innenfor logistikk og distribusjon, og bruken av autonomi vil spre seg raskt, både på land og til sjøs. Ny teknologi vil gi positive ringvirkninger i form av økt stabilitet og effektivitet, lavere kostnader, og ikke minst miljøgevinster, sier havnedirektøren.