Byggetiltak i sjø

Alle byggetiltak i sjø innenfor Grenland havnedistrikt krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Søknad skal sendes Grenland Havn IKS.

 

Orientering om søknadsplikten for byggetiltak i sjø

Grenland Havn IKS har som formål å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen, jfr. havne- og farvannsloven § 1.

Innenfor plan- og bygningslovens virkeområde kreves det tillatelse til arbeid og anlegg som er nevnt i plan- og bygningslovens § 84, jfr. havnl. § 27. Det må søkes til Grenland Havn IKS om tillatelse for utlegging av flytebrygger, etablering av kaier, utfyllinger, utlegging av vann- og avløpsledninger m.m.

I tillegg må søknad sendes til teknisk etat i den kommunen byggetiltaket skal oppføres for behandling etter plan- og bygningsloven. Tiltak krever tillatelse etter begge lovene, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.

Veiledning byggetiltak i sjø

 

Tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Søknad som gjelder følgende tiltak skal sendes til Kystverket – ikke til Grenland Havn IKS:

  1. Søknad som gjelder følgende tiltak skal sendes til Kystverket – ikke til Grenland Havn IKSAkvakulturanlegg (for eksempel oppdrettsanlegg) eller kraftproduserende anlegg i sjø.
  2. Rørledninger for olje og gass.
  3. Broer og luftspenn.
  4. Innretninger, installasjoner og anlegg for kraftproduksjon og petroleumsvirksomhet, herunder slep og oppankring av slike (unntatt forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk).
  5. Tiltak som krysser kommunegrensen.
  6. Andre tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel, herunder sprengninger, større slep, seismiske undersøkelser og utprøving av utstyr.