Styrket innsats mot forlatte båter

Disse båtvrakene skal bort, på båteiers eller grunneiers regning.

Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner, politiet og Grenland Havn IKS styrker samarbeidet for å håndtere forlatte båter, båtvrak, og potensielle forurensningskilder innenfor kommunenes sjøområder.

Eier av båter som kan synke eller som utgjør en forurensningsfare kan bli pålagt å iverksette tiltak. Blir ikke disse fulgt vil kommunene ilegge tvangsmulkt, og båteieren må erstatte kostnadene for de tiltakene kommunen som forurensningsmyndighet iverksetter, sier havnekaptein Borgar Slørdal.

Etter forurensningsloven har grunneier et ansvar for forurensning som oppstår på hans grunn. Hvis en grunneier lar en båt fortøye til sin eiendom kan grunneier måtte bære kostnadene for å få fjernet båten.

Reglene og lovverket har vært der lenge, men politiet vil nå bistå mer aktivt for å finne eierne av båter og båtvrak som utgjør en forurensningsfare og fare for sikkerheten i farleden. Grenland Havn IKS vil bistå med å hente båter som blir funnet drivende og som kan være en fare for sikkerheten.

Kommunene, politiet og Grenland Havn IKS vil jobbe for at alle båter skal være registrert i Småbåtregisteret, eller tilsvarende register, og vil anmode at dette blir et lovpålagt krav på lik linje med registrering av bil. I tillegg ønsker samarbeidspartene at det skal opprettes en vrakpant for båt tilsvarende det som i dag er på bil, for å oppfordre båteiere til å levere inn gamle båter de ikke har kapasitet til å ruste opp eller kvitte seg med på ordentlig vis.

Det går også en oppfordring til folk om å melde i fra om de ser båter som ser forlatt eller falleferdige ut.