Stø kurs mot 2045

Et enhetlig og kunnskapsbasert strategisk utgangspunkt er avgjørende for å utvikle havnen til et knutepunkt for miljøvennlig, effektiv og sikker godstransport. Dette var bakgrunnen for at Grenland Havn IKS samlet enkelte nøkkelpersoner i arbeidet med revidert strategi for havnen frem mot 2045.

Strategisk utgangspunkt
Samlingen fant sted om bord M/S Bergensfjord fra 30. september til 2. oktober. Fjordlines flotte cruiseskip skapte en tidsriktig og høyst relevant ramme rundt arrangementet, og turen gikk fra Langesund-Hirtshals-Bergen-Stavanger-Hirtshals-Langesund i løpet av de to døgnene om bord.

Tilstede var representanter fra politisk og administrativt nivå i fylkeskommunen og i de tre eierkommunene, samt daglig leder i Vekst i Grenland og havnefogden i Kragerø Havn. Deltagende var også medlemmer og varamedlemmer i havnestyret og representantskapet, samt ansatte i Grenland Havn, et reisefølge på til sammen nesten 40 personer. En samordning med lokale og regionale mål står sentralt for en sterkest mulig forankring av strategiplanen.

Godstransport og utvikling av infrastruktur for miljøvennlig transport står på den nasjonale dagsorden, og det er et sentralt samferdselsmål å flytte mer transport av gods over fra veg til sjø og bane, ikke bare ut i fra et verdiskapingsperspektiv, men også om vi skal nå nasjonale klimamål.

Å påvirke den fremtidige transportmiddelfordelingen i ønsket retning innebærer ikke kun fokus på å overføre gods fra veg til sjø og bane, men i tillegg en vektlegging av at gods som i dag går på sjø og bane også i fremtiden kan fortsette med det.

Et hovedmål er at regionen vår skal være et sentralt nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig transport av gods. Det må satses på havn og på logistikkbasert virksomhet for å utnytte potensialet for verdiskapning og nye varige arbeidsplasser.

Havnens samfunnsbetydning
I 2014 gjennomførte Grenland Havn en omfattende økonomisk ringvirkningsanalyse av havneaktiviteten. Analysen viste at havnen og havneinfrastrukturen er en nødvendighet for effektive logistikk- og transportløsninger som bidrar til næringsvirksomheten i grenlandsregionen og Telemark fylke.

Havnen er en fasilitator for opprettholdelse av regionens konkurranse, både for virksomheter med direkte og indirekte tilknytning til havnen.

Analysen viste at havneaktiviteten i 2013 hadde en sysselsettingseffekt på 4.134 årsverk, og en total produksjonsverdi beregnet til ca. 15 mrd kroner. Av dette var inntektene, både direkte, indirekte og avledede, beregnet til 3.8 mrd kroner. Den overordnede skatteeffekten fra aktivitetene til Grenland Havn var på 547 millioner kroner.

Fremtidige ambisjoner

Etter to dager med informasjonsutveksling, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, kom forsamlingen blant annet frem til følgende overordnede strategiske forventninger om at Grenland Havn;

  • aktivt skal tilrettelegge for et grønt skifte både i transportutvikling og næringsutvikling,
  • skal bidra til at regionen har et næringsliv som preges av mangfold og høy konkurranseevne,
  • skal utvikle nåværende havneterminaler i takt med brukeres og næringslivets behov,
  • skal opprettholde en god balanse mellom økonomiske hensyn og samfunnshensyn i sin virksomhetsutøvelse, med særlig vekt på tilrettelegging for nye arbeidsplasser,
  • skal ha en aktiv rolle i utviklingen av Frier Vest området,
  • skal utvikle muligheten for mer gods fra vei til jernbane og sjø,
  • skal legge forholdene til rette for reduserte klimautslipp gjennom avgifter, teknologi og overføring av gods til/fra jernbane, samt arbeide for å redusere lokale miljøkostnader.

Strategisamlingen var et første steg i prosessen med å utarbeide en ny strategiplan for havnen, både av langsiktig karakter – et 30 års perspektiv – og på et mer detaljert plan.

Strategiplanen vil bli annonsert når den er godkjent av havnens styrende organer.

Grenland Havn ønsker å takke alle deltagere for en spennende og engasjerende samling om bord M/S Bergensfjord.