Strategisk plan

Grenlandsregionen er den ledende industrielle regionen på Østlandet. Her er både anerkjente kompetansemiljøer, internasjonale bedrifter og god tilgang på arealer, råstoff og rimelig energi. Bedriftene tilbyr sine produkter i et globalt marked. Tilrettelegging for effektiv, sikker og konkurransedyktig sjøtransport er en viktig faktor for videre vekst og utvikling.

Grenland Havn IKS har som hovedmål å tilrettelegge for langsiktige og stabile rammebetingelser for næringslivet der sjøveien er viktig. Dette er helt avgjørende for å kunne tiltrekke seg nye, attraktive bedrifter som ofte har mange lokaliseringer å velge mellom. Selskapet vil bidra aktivt til utvikling av nåværende havneterminaler og nye næringsområder med kaitilgang innenfor de økonomiske rammene som Grenland Havn IKS diponerer. Store investeringer må skje sammen med andre, både offentlige og private aktører.

20130604-wega-0102-mdds

Terminalen i Brevik har kapasitet til betydelig vekst i mange år til. En eventuell fremtidig etablering av en ny stykkgodshavn i Vestfold eller Telemark vil være meget investeringskrevende og kan kun gjennomføres med statlig medvirkning. Det er ingen indikasjoner på at statlige investeringsmidler i vesentlig omfang vil anvendes til utvikling eller relokalisering av sentrale nasjonale terminalanlegg. Regjeringen ønsker at nåværende utvikling i retning av konsentrasjon av trafikken i færre og mer arealeffektive terminaler videreføres.

Rammebetingelsene for både næringslivet, transportsektoren og de offentlige havnene er i endring. Det er økende konkurranse, både mellom bedrifter, transportnettverk, infrastrukturforvaltere og mellom regioner. Grenland Havn IKS må være kommersielt konkurransedyktig for å kunne bidra til sjøbasert næringsutvikling i Grenland. Visjonen er at «Grenland havn skal være det foretrukne knutepunktet på vestsiden av Oslofjorden». En aktiv, utadrettet holdning til samarbeid, kompetanseutvikling og endringsvilje er viktige kriterier for å nå selskapets overordnede mål.

Selskapets forretningsidé er at «Grenland havn skal videreutvikles som en av Norges viktigste havner gjennom aktiv tilrettelegging for regionens næringsliv og bærekraftig transport». Grenland Havn IKS skal bidra til det grønne skiftet gjennom økt intermodal transport av stykkgods, mindre miljøutslipp i havnene og tilrettelegging for næringsutvikling basert på anvendelse av fornybare ressurser. Bedre samferdselsinfrastruktur er en forutsetning for regionsforstørring og fremvekst av nye transportmønstre. Grenland Havn IKS ønsker å være en pådriver for gjennomføring av samferdselstiltak som styrker trafikkgrunnlaget for våre terminaler, uavhengig av transportform.

Den strategiske planen viser at Grenland Havn IKS har mange oppgaver, både av kommersiell og forvaltningsmessig art. Åtte overordnede mål er angitt og supplert med strategier og relevante måleindikatorer. Det kan ta mange år før strategiene kan anses som tilfredsstillende gjennomført. Noen måleindikatorer knyttes til handlingsplaner og årlige budsjetter mens andre følges opp ved revisjon av strategiplanen noen år fram i tid. Blant strategiene er å kommunisere bedre til allmenheten hva Grenland Havn IKS driver med og hvilken samfunnsnytte virksomheten har. Selskapets mange gjøremål krever en bred kontaktflate og høy kompetanse innen flere fagfelt. Dette kan kun oppnås gjennom samarbeid. Vilje til samarbeid skal derfor kjennetegne Grenland Havn IKS i årene som kommer.

Strategisk plan for Grenland Havn IKS - langversjon

15/10/2016

Strategisk plan for Grenland Havn IKS - kortversjon

20/09/2017