Verdiforvaltning

Forvaltningen av selskapets eiendeler besluttes av eierne gjennom de årlige budsjettprosessene og deltakelse i styrende organer. I motsetning til andre virksomheter kan ikke de offentlige havnenes egenkapital nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, forutsatt at det ikke gis dispensasjon fra statlige myndigheter. Dette er spesifisert i havne- og farvannsloven. Bestemmelsene er satt fordi havnene forvalter viktig og investeringskrevende samferdselsinfrastruktur.

Grenland Havn IKS skal forvalte egne verdier slik at det styrker havneformålet og selskaptes forretningsidé.