Terminalutvikling

Transporttilbudet utenfor Grenland er kompletterende til regionens omfattende transporttilbud og samlet gir dette regionens vareeiere et godt utgangspunkt for å holde logistikkostnadene på et lavt nivå. Grenland havn IKS og dens operatører arbeider kontinuerlig for å styrke konkurransekraften.

Breviksterminalen er en av Norges få havner som har en fullintegrert terminal med LoLo- og RoRo-operasjoner og som nyttiggjør sjø, bane og veitransport. Breviksterminalen er selskapets hovedterminal for stykkgods. Utformingen av terminalen og valget av driftskonsepter vurderes fortløpende. Kapasitetsberegninger og analyser har vist at Breviksterminalen har potensial til å ivareta et betydelig større godsvolum. Bruk av hensiktsmessig teknologi vil styrke terminalens håndteringsevne. Målsettingen er å ta i bruk ny teknologi som øker kapasiteten og reduserer miljøbelastningen for omgivelsene.

Langesund, Bamble.

Skien Havneterminal har potensial for ytterligere aktivitet og helst av langvarig karakter. Grenland Havn IKS har avtaler med ulike aktører på terminalen for leie av lager til montering og service, netthandel, distriktslager og annet. Terminalen er vel tilrettelagt for industriell produksjon og service rettet mot tyngre enheter som betinger sjøtransport.

Dypvannskaia er regionens viktigste råstoffkai. Betydelige volumer håndteres over denne kaia. Grenland Havn IKS ønsker å bedre tilkomsten for større skip til kaia og har derfor fremmet forslag til utvidelse og utdyping av Torsbergsrenna. Selskapet har også vurdert muligheter for utvidelse og forlengelse av Dypvannskaia. Dette betinger at Kystverket beslutter tiltak og at andre aktører deltar i utvidelsen.

Krankaia er selskapets viktigste tømmerterminal. Godsomslaget vil sannsynligvis bli påvirket ved etablering av Frier Vest. Det må forventes endret bruk av Krankaia. Tinfoskaia blir operert av Eramet for mottak av manganmalm. Også her bør det forventes endret bruk. Begge kaiene har potensial for skipning av tyngre enheter, eventuelt i samarbeid med omkringliggende logistikkvirksomheter.

Langesund fergeterminal har kapasitet til økt aktivitet. Grenland Havn IKS vil arbeide for at flere fergelinjer kan anløpe Langesund.