Samfunnsansvar

Grenland har en lang og stolt historie som kystregion. Ferdsel på sjøen har vært og er en viktig del av hverdagslivet. Grenland Havn IKS forvalter kystnære eiendommer samt småbåthavner, gjestehavner og brygger som betyr mye for kystkulturene. Flere av eiendommene og småbåthavnene er verdifulle utfartssteder for innbyggere og besøkende. De offentlige småbåthavnene driftes av ulike båtforeninger. Flere av de offentlige gjestehavnene innenfor kommunenes sjøområde eies av Grenland Havn IKS og driftes av ulike aktører.

Sammen med Kystverket og andre offentlige etater har Grenland Havn IKS ansvaret for trygg ferdsel i farledene og i sjøområdet, samt å hindre og begrense skader på nærmiljøet ved uhell. Større skip krever mer plass. Kystverket planlegger dermed utbedring av innseilingen til Grenland, noe som vil bedre sikkerheten og fremkommeligheten, samt effektivisere og øke kapasiteten.

Grenland Havn IKS har et beredskapsansvar i henhold til havne- og farvannsloven og deltar i en rekke beredskapsordninger. Samtlige 17 offentlige og private terminaler i det kommunale sjøområdet er ISPS-terminaler (International Ship and Port Security), og hvor Grenland Havn IKS er havnesikringsmyndighet.