Regional infrastruktur

Grenland Havn IKS arbeider for å styrke transportnettet til regionens terminaler. Alle hovedterminalene bør være tilknyttet stamnettet for vei. Det arbeides også for at hovedkorridorene er tilfredsstillende tilknyttet Grenland, både for E18 og E134/Rv36. For sjøtransporten er farledsforbedrende tiltak viktig samtidig som det tas i bruk ny teknologi for sikker og pålitelig fremføring av gods.

Grenland utgjør et nasjonalt knutepunkt som på kort tid er forsterket betydelig. E18 gjennom regionen er høystandard 4-feltsvei om kort tid. E134 er valgt til hovedforbindelse mellom øst og vest og Grenland er godt tilknyttet med RV36, som også renoveres betydelig nå. Grenland er endestasjon for IC-togene på Vestfoldbanen hvor store prosjekter bidrar til vesentlig forbedret infrastruktur. Sørlandsbanen er tilknyttet gjennom Bratsbergbanen som operer både person- og godstrafikk. Breviksbanen og Herøyabanen tilknytter industri- og havneområder til banenettet. Den påtenkte Grenlandsbanen vil koble Vestfold- og Sørlandsbanen direkte sammen med knutepunkt i Grenland.

Grenland Havn er en av landets største og har en velutviklet infrastruktur for de fleste typer havneoperasjoner. Sandefjord Lufthavn Torp ligger innenfor 30 min reisetid både med kollektivtrafikk og med bil. Grenland har et av landets best utviklede energinett både for elektrisitet, naturgass og biogass samt vannbårne varmesystemer.