Prosjekter

Skien Brygge – et prosjekt for bærekraftig byutvikling
Skien kommune har godkjent reguleringsplan for Skien Brygge. Planene skal gjøre området til en ny og levende del av sentrum, og underbygger satsingen i Skien 2020.
Skien Brygge er en variert og mangfoldig by, en arena for opplevelser og aktivitet, samvær og hygge. Utviklerne har skapt et inviterende sted hvor de som kommer skal føle seg inkludert, velkommen og verdifulle.

ROM Eiendom og Grenland Havn IKS har laget en animasjonsfilm om Skien Brygge. Bli med inn i Skiens nye bydel og ta en titt: http://skienbrygge.no/

Øvrige prosjekter
Grenland Havn IKS er medeier og deltager i utviklingen av indiustriarealet på vestsiden av Frierfjorden, Frier Vest as. Området gir tilnærmert ubegrenset tilgang på arealer for krevende industri i langt perspektiv. Frier Vest, sammen med resten av områdene rundt Frierfjorden, skal være Norges og Nordens viktigste industrielle utviklingsområde.

Vår region er inne i en svært spennende tid med gjennomføring av store statlige infrastrukturprosjekter. Etablering av ny farled i Gamle Langesundet og utbedring av Kalvenløpet vil gi en sikrere og mer effektiv innseiling til Grenland. E18 vil snart være ferdig utbygd med fire felt gjennom hele regionen innen 2025. Utbyggingen av dobbeltspor fra Larvik til Porsgrunn skal være ferdigstilt i 2018. Det pågående arbeidet med sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og utbedringer av Rv 36 og E134 vil ytterligere bidra til at vår region får et moderne og fremtidsrettet transportnett. E134 er valgt som hovedveiforbindelse mellom østlandet og vestlandet. Forholdene ligger til rette for at mange investeringsplaner i næringslivet kan bli realisert de neste årene. I løpet av få år vil det kunne styrke de offentlige havneterminalene som knutepunkter både for samferdsel og for næringsutvikling.

Grenland Havn IKS ønsker å være en aktiv deltaker og medspiller i planer og tiltak som påvirker vår virksomhet.