Godsutvikling i Grenland Havn

Foto: Dag Jenssen

Stor økning på Ro-Ro og Ro-Pax – noe svakere en forventet på containere, tørrbulk, våtbulk og tradisjonelt stykkgods.

Statistikken for godsutviklingen i havna viser for 1. halvår 2016 sammenlignet med 1. halvår 2015 en nedgang totalt på 4,8 % i tradisjonelle godsstrømmer som våtbulk, tørrbulk, container aktiviteten og generelt stykkgods.

For enhetslaster på Ro-Ro og Ro-Pax viser fergestatistikken en økning på 19,2 % som er en svært positiv utvikling. Dette gjelder også for passasjer- og personbiltrafikken som har en økning på henholdsvis 9,9 % og 54,1 % over Langesund fergeterminal.

Markeds- og Logistikksjefen Jan Einar Skarding er svært fornød med utviklingen på ro-ro og Ro-Pax. Nedgangen i containeraktiviten skyldes i hovedsak en produksjonsforskyvning og et noe avventende marked i Asia. Vi forventer en aktivitets økning i august og september på containere som i hovedsak vil kompensere for en noe lavere aktivitet på forsommeren.

For bulklastene er ikke nedgangen større enn at det kan forklares med de naturlige variasjoner som følge av forskyvninger i produksjon og skipsanløp til havnen.