Ingen støtte til landstrøm på Breviksterminalen

Grenland Havn søkte i høst ENOVA om støtte til etablering av landstrømsanlegg på Breviksterminalen. Søknaden ble utformet i samarbeid med Norcem.

Det er en del av strategien til Grenland Havn at skip som trafikkerer Breviksterminalen skal ha mulighet til å kople seg på strøm.

Søknaden til Grenland Havn inneholdt tekniske løsninger som gjorde det mulig for alle typer skip å kople seg på strøm. En slik løsning innebar store kostnader.

Dessverre nådde ikke en søknad med slike ambisjoner opp i konkurransen. De største tilskuddene gikk til offshorebaser og verft.

Dagens konkurransebetingelser gjør det vanskelig for ordinære trafikkhavner som Breviksterminalen å nå opp i konkurransen. Grenland Havn synes dette er beklagelig.

Ved neste konkurranse har Grenland Havn igjen som mål å delta.

Hvis ENOVA opprettholder dagens konkurransevilkår er man nødt til å vurdere tekniske løsninger som er mindre kostnadskrevende og har mindre fleksibilitet.

Enova delte i denne omgang ut 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter.

Listen over hvem som fikk tildelt midler finner du her.