Refleksjoner ved slutten av 2020

Ettersom 2020 nærmer seg slutten, er det naturlig å gjøre seg noen refleksjoner på året som skulle vise seg å bli litt utenom det vanlige. Da landet stengte ned i mars og vi innså at pandemien ville påvirke hele verden, fryktet vi hvilke konsekvenser dette ville få for næringslivet i region vår. Når vi ser på hele 2020 samlet, så registrerer vi at næringslivet i regionen har klart å opprettholde høy produksjon gjennom året. Godsvolumene over Grenland Havn har i 2020 vært svakt økende i forhold til 2019, til tross for at Fjord Line har hatt et uheldig år med innstilte seilinger fra 27. oktober.

Etter at Yara besluttet å benytte Breviksterminalen som utskipningshavn, har aktiviteten der økt betraktelig. Maersk og MSC har etablert nye containerlinjer og knytter dermed Breviksterminalen til store og viktige logistikknutepunkt som Rotterdam, Bremerhaven, Hamburg og Antwerpen. Dette gir industrien og næringslivet i regionen flere alternative transportruter for gods som fraktes til og fra Europa og resten av verden. Vi tror at en rekke andre industriaktører i Grenland også vil gjøre mer bruk av Breviksterminalen fremover.

Skien Havneterminal gjør det svært godt. Nærmest alt tilgjengelig areal er utleid, og vi jobber for å sikre tilgang til mer arealer når Skutevikåsen blir nedsprengt. Det er særlig hyggelig å registrere at våre naboer og leietagere ved Skien Havneterminal vokser og har suksess.

Herøya har vi revet «Velferdshuset» for å bedre arealutnyttelsen og åpne for utleiemuligheter. Markedet for tømmer har vært dårlig i 2020. Dette skyldes tørkesommer og stort uttak av virke i mellom-Europa, noe som har hatt negativ effekt på tømmervolumene i Grenland Havn.

AUTONOMI

Det autonome skipet Yara Birkeland ankom Breviksterminalen i november for å gjennomføre testing av containerlasting og –lossing, før det seiler videre til Horten for ytterligere testing og tilrettelegging for autonom operasjon senere i desember. Testene har gått svært bra.

Etter planen skal det fullelektriske containerskipet frakte containere fra Yara på Herøya til Breviksterminalen, hvor de vil bli lastet om til større containerskip som tar containerne ut til logistikk-knutepunkt i Europa og deretter videre ut i verden. Yara Birkeland er planlagt i drift høsten 2021, og vi ser med glede frem til oppstarten.

GRØNT FOKUS OG KLIMAPOSITIV REGION

Grenland Havn IKS er medlem av Industrial Green Tech (IGT). Denne klyngen består av regionens største og viktigste industri- og næringsaktører, samt tilhørende virkemiddelapparat. IGT har satt seg ambisiøse mål, nemlig at Grenland skal bli verdens første klimapositive region innen 2050. Vi har dessuten signert klimaavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune nå i høst. Dette sporer oss til ytterligere arbeid for å redusere klimabelastning og bedre miljøet.

I tillegg har vi fornyet vårt miljøstyringssertifikat ISO 14001 for tre nye år, frem til 2024. Det er DNV-GL som utsteder sertifikatet, og det er kun et fåtall havner i Norge som har denne miljøsertifiseringen.

Beslutningen om å satse på karbonfangst ved Norcem Brevik vekker stor interesse. Planen er at første utskipning skal gå fra Breviksterminalen høsten 2025. Årsvolum er estimert til ca 400.000 tonn.

Yara har uttrykt ambisjon om å konvertere fra gass til elektrisk drift for ammoniakkfabrikken i Porsgrunn. Vi håper de lykkes med finansiering av disse planene. Dette vil redusere utslipp av CO2 med 800.000 tonn årlig.

INDUSTRIUTVIKLINGSPROSJEKTET FRIER VEST

Bamble kommune, Ineos AS og Grenland Havn IKS har ferdigstilt arbeidene som ligger til grunn for å fremme reguleringsplan for området Frier Vest. Vi forventer at reguleringsplanen vil bli behandlet i kommunestyret i Bamble i midten av februar 2021.

Vårt datterselskap Grenland Havn Eiendom AS, har kjøpt alle tomtene øst for Asdalstrandveien og mellom ØPD og Ineos, i alt 22 hus og hytter og grunneiendom.

Samarbeidet med Bamble kommune og Ineos har dannet grunnlaget for den videre prosessen med utvikling av Frier Vest som Norges største industri- og næringsområde. Frier Vest Holding AS er etablert og rigget i stand til ny selskapsstruktur for prosjektet. Geotekniske undersøkelser i sjø er gjennomført på Asdalstrand og en planlegger for oppstart på området.

Vi merker en økt interesse for vårt arbeid og for de muligheter vi mener Frier Vest representerer, og vi ser fram til å markedsføre prosjektet straks alle tillatelser er innhentet. Godkjenning av reguleringsplan vil være en viktig milepæl for Frier Vest.

For tiden holder vi på med å rekruttere ny direktør for Frier Vest Holding AS, og å etablere styret for samme selskap.

ANSATTE

Vårt hovedfokus har vært å opprettholde driften til tross for smitteverntiltakene. Vi teller 18 fast ansatte. All honnør til hver og en som står på hver dag gjennom hele året! Vi er takknemlige for at ingen av våre ansatte har blitt smittet og ser fram til at vaksine gjøres tilgjengelig for befolkningen.

Reisevirksomhet og fysiske møter har blitt betydelig redusert, og vi har erfart at digitale løsninger for møtevirksomhet har bidratt til reduserte kostnader og i enkelte tilfeller bedre effektivitet. Det har vært nyttig læring. Samtidig legger vi vekt på at vi skal være imøtekommende, søke samarbeid og jobbe på en slik måte at vi blir en foretrukken samarbeidspartner.

KUNDER OG MARKED

Grenland Havn IKS er heldig som får arbeide med så mange spennende prosjekter og utfordringer, og som i mange tilfeller bidrar til utvikling av næringslivet i regionen. Vi har god tro på at markedet vil løfte seg når samfunnet igjen normaliserer seg. Det vil nok ta noe tid, men forhåpentligvis er vi i løpet av andre halvår neste år i nærheten av det normale liv vi hadde før pandemien.

Vi ønsker alle kunder, samarbeidspartnere og innbyggere i Grenland en riktig god jul og et godt nyttår!

Med vennlig hilsen

Finn Flogstad, Havnedirektør i Grenland Havn IKS

Havnedirektør Finn Flogstad

Anbefalte innlegg