Overvåkning av vannkvalitet i Langesundsfjorden

Grenland Havn er opptatt av å begrense miljøbelastningen fra vår aktivitet og dette er nedfelt i vår miljøvisjon; Grenland Havn IKS skal kontinuerlig redusere miljøbelastningen relatert til egen virksomhet og være en pådriver for at tilknyttet virksomhet gjør det samme, fortrinnsvis gjennom samarbeid og anvendelse av ny teknologi.

Vi retter miljøinnsatsen mot flere konkrete arbeidsoppgaver som du kan lese mer om her. Ett av områdene vi har fokus på er kartlegging og analyser av risiko og utslipp til omgivelsene som stammer fra havnevirksomheten.

Ved Langesund fergeterminal har vi systematisk overvåkning av vannkvalitet for å forsikre oss om at havnevirksomheten ikke bidrar til utslipp i Langesundsfjorden. Vannprøver kan gi verdifull innsikt i hvilke organismer som befinner seg i sjøen. De kan også gi informasjon om spesifikke giftstoffer i vannet. Under kaidekket på Langesund fergeterminal oppbevares muddermasser i form av sand og leire som følge av utbyggingen av fergeterminalen. Muddermassene inneholder giftstoffer som ikke må sive ut i fjorden.

Siden 2013 har Grenland Havn foretatt målinger på vannkvaliteten i Langesundsfjorden. Det var opprinnelig et krav fra Fylkesmannen for å sikre at deponiet er tett, men Grenland Havn har valgt å fortsette dette viktige arbeidet. «Vi er opptatt av å sikre at Grenland Havn sin aktivitet ikke er til skade for omgivelsene, derfor er det viktig for oss å overvåke vannkvaliteten ved Langesund fergeterminal slik at vi raskt kan sette inn tiltak dersom det skulle bli nødvendig» sier Torben Jepsen, driftssjef i Grenland Havn.  

 

SLIK OVERVÅKES VANNKVALITETEN

Det er Norconsult som foretar målinger på vannkvaliteten og analyserer vannprøvene på oppdrag fra Grenland Havn. Vi opererer med tre målepunkt; to på Langesund fergeterminal og ett på Kuskjær. Måleområdet er hele Langesundsfjorden.

To ganger i året settes prøvene ut, høst og vår. Prøvene måler spesifikke giftstoffer i vannet over en fireukers periode. Ved å benytte passive prøvetakere, på fagspråket kalt SPMD, kan miljøgifter kartlegges. De passive prøvetakerne ser ut som små bokser, og plasseres to meter under vann. Boksene har en membran som er som en svamp som suger til seg partikler fra vannet. Ved å analysere mengden som tas opp på dette «papiret», kan en si noe om kvaliteten på sjøvannet.

Det er et nasjonalt miljømål at grenseverdiene skal ha tilstandsklasse 2, «god», og det er her vi befinner oss. Så langt er det ingenting som tyder på at miljøgifter siver ut fra deponiet.

Det er Karin Raamat, marinbiolog og miljørådgiver i Norconsult, som utfører prøvetakingen. «Ved hjelp av passive prøvetakere måles ph-verdien i vannet. Vi vet at giften er der, men ikke om den siver ut. Dersom ph-verdiene i de tre målepunktene er like, tyder det på at deponiet er tett og ikke lekker.»

 

VISSTE DU AT…

… man tidligere benyttet blåskjell for å overvåke vannkvalitet? Det viste seg at målingene var mer unøyaktige enn ved bruk av SPMD-membran fordi blåskjellene «renser» seg selv, og dermed ga større feilmargin i resultatene.

 

Anbefalte innlegg