Karbonfangst i Brevik blir en gasspedal for å nå klimamålene

Den 21. september la regjeringen frem sine planer om å starte gjenvinning av CO2 ved Norcems sementproduksjon i Brevik. Det er det største klimaprosjektet i Norgeshistorien, og vil bidra til at Norge når sitt klimamål om å redusere utslippene med minst 50% fra 1990-nivå innen 2030.

I tillegg er teknologien et steg på veien som kan gi Norge sjansen til å forvandle gassreservene i Nordsjøen og Norskehavet til utslippsfritt hydrogen.

CCS (Carbon Capture and Storage) omfatter teknologi som fanger, transporterer og lagrer menneskeskapt CO₂ trygt under bakken, og altså sørger for at den sendes tilbake dit mye av den kom fra. Uten CCS blir det umulig å få til utslippsfri produksjon av sement, kunstgjødsel og avfallsbasert energi.

Tiltaket i Brevik vil bane vei for nye prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Erfaringene fra Norcem kan føre til karbonfangst ved flere sementfabrikker, og dermed til at næringen kan redusere sine utslipp betydelig.

Flytende CO₂ vil lagres på tanker på Norcem sitt område på Breviksterminalen, før den blir ledet i underjordiske rør bort til kaikanten. Der vil den lastes over på skip som vil frakte den videre til et nytt mottaksanlegg for CO₂ på land; Naturgassparken i Øygarden på vestlandet. Derfra fraktes gassen til permanent lagring i geologiske formasjoner i Nordsjøen.

Skipet skal også kunne kobles til landstrøm når det ligger ved Breviksterminalen.  Det er forventet at anlegget til Norcem skal produsere 400 000 tonn CO2 i året, noe som tilsvarer utslippene til 200 000 fossildrevne biler. Mengden CO2 som transporteres ut fra Breviksterminalen vil medføre omtrent 80 anløp i året.

Regjeringen har lagt sitt forslag frem til Stortinget, der det vil bli endelig behandlet i forbindelse med statsbudsjettet 2021. Dersom det vedtas, vil anlegget på Norcem stå klart i 2024.

CCS prosjektet vil få store ringvirkninger for regionen vår. Det vil ha en positiv effekt på allerede eksisterende arbeidsplasser og det vil skape flere nye.

-Det er spennende og ikke minst lærerikt å få være med på en storsatsning av en slik skala, sier driftssjef i Grenland Havn, Torben Jepsen. -Vi jobber aktivt for et grønt skifte i regionens industri, og med klarsignal for fangstanlegget i Brevik, blir Norcem nå et miljøfyrtårn innen sementindustrien. Brevik blir et midtpunkt for klimasatsningen og for alvor satt på Norgeskartet.

Anbefalte innlegg