Gamle Langesund blir ny farled for skipstrafikken inn og ut av Grenland

Kystverket vil rette ut Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya. Det vil gi store skip en tredje innseiling til Grenland.

Seilingsleden inn og ut av Grenland har i dag to farleder, det er Kalvenløpet og Dypingen. Med utdyping av Gamle Langesund mellom Gjeterøya og Langøya, vil skipstrafikken få en rettere seilas enn de to andre løpene. Dette vil redusere ulykkesrisikoen i området og øke fremkommeligheten.

-Dette er positivt, sier havnekaptein Walter Ahlgreen. Han forklarer:

-Grenland Havn planlegger ytterligere utvidelse av kapasiteten i årene fremover, noe som vil bidra til mer skipstrafikk. Innseilingen i dag karakteriseres som vanskelig og uten tiltak i farvannet vil en økning av skipstrafikken føre til større risiko for at uønskede hendelser inntreffer. Utvidelsen vil gi en sikrere farled i dårlig sikt med for eksempel tåke. Bedre fremkommelighet reduserer dessuten risiko for grunnstøtning og dermed fare for miljøforurensning. Farleden blir bredere, dypere og med færre kursendringer.

Det er Kystverket som er ansvarlige for prosjektet. Sprengning og utdypning av masse vil bli synlig og merkbart, både i Gamle Langesund og i Kalvenløpet. Kystverket igangsetter arbeidet med utdypning og mudring i desember 2020, og vil avslutte anleggsarbeidene sommeren 2021.

Tre grunne partier, deriblant Orebuktbåen og Kløvsteinbåen i Kalvenløpet (Helgeroafjorden), skal sprenges slik at hele leden vil ha sikker dybde for fartøyer inntil 14 m dypgående.

Grenland Havn har vært en pådriver for tiltaket siden oppstarten i 2015. Tiltaket inngår i Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2023, og har et kostnadsestimat i størrelsesorden 100 mnok.

Kystverkets forprosjektrapport for Innseiling Grenland er tilgjengelig her.

Anbefalte innlegg