Forslag til ny prisliste for 2021 er nå ute på offentlig høring

Forslag til ny prisliste for Grenland Havn IKS med virkning fra 1. januar 2021 er nå ute på offentlig høring. Administrasjonen i Grenland Havn IKS har lagt frem et forslag til endringer i prisliste som skal gjelde fra og med 1.januar 2021. Vi er pålagt å sende endringer i farvannsavgift/anløpsavgift på høring blant brukerne av havna, og eventuelle merknader vil bli forelagt Grenland Havn IKS sitt representantskap og styre før nye priser vedtas. Vi ønsker også på et tidlig tidspunkt å orientere kunder om prisendringer slik at de kan hensynstas i budsjettprosesser.

Vi har lagt vekt på at endringene på totalnivå skal være balanserte og ikke medføre større økning i Grenland Havn IKS sine totale inntekter, men en endring i prisstruktur vil for noen kunder medføre en økning i kostnad ved bruk av havna og for andre en tilsvarende reduksjon.

Forslagene til endringer er beskrevet her Høringsbrev – Revidering av priser – Grenland Havn IKS (L)(3280).

Fristen for å gi tilbakemelding på de foreslåtte endringene er 30. juni 2020.

 

 

Anbefalte innlegg