FARTSFORSKRIFT FOR FRITIDSFARTØY PÅ HØRING

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner ut på høring. Etter høringsperioden vil forslaget og innkomne høringsinnspill bli behandlet av havnestyret i Grenland Havn IKS. 

Den 1. januar 2020 trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, og med den ble det foretatt en rekke endringer og omstruktureringer av tidligere lov og tilhørende forskrifter.  Lovens § 8 gir kommunene myndighet til å regulere ferdsel med fritidsfartøy, men kommunene har ikke lenger adgang til å regulere fartsbegrensninger for næring- og nyttefartøy i kommunens sjøområde. I tillegg til fartsregulering for fritidsfartøy, har Grenland Havn IKS adgang til å regulere andre forhold som gjelder ferdsel i forskriften, eksempelvis bruk av vannscooter, forbudssoner og tidsbegrensninger.

Grenland Havn IKS har utarbeidet et forslag til ny forskrift. Forslaget er så langt det har latt seg gjøre, en videreføring av dagens forskrift. Det er noen endringer angående regulering av områder med fartsbegrensninger, og flere endringer knyttet til annen regulering av ferdsel for fritidsfartøy.  Fullstendig beskrivelse av forslaget kan du lese her.

HØRINGSFRIST FOR FARTSFORSKRIFTEN ER UTSATT TIL 20. FEBRUAR 2022

Alle merknader til forslaget må sendes skriftlig til ghv@grenland-havn.no innen 20. februar 2022. Forslaget og innkomne merknader vil legges frem for havnestyret som gjør vedtak om ny forskrift. Ny forskrift vil tre i kraft fra 1. april 2022.

Har du spørsmål til forslaget som er på høring, kontakt havnekaptein Walter Ahlgreen.

Artikkelen ble publisert 29. desember 2021.

Anbefalte innlegg