Karbonfangst i Brevik blir en gasspedal for å nå klimamålene

Den 21. september la regjeringen frem sine planer om å starte gjenvinning av CO2 ved Norcems sementproduksjon i Brevik. Det er det største klimaprosjektet i Norgeshistorien, og vil bidra til at Norge når sitt klimamål om å redusere utslippene med minst 50% fra 1990-nivå innen 2030.

I tillegg er teknologien et steg på veien som kan gi Norge sjansen til å forvandle gassreservene i Nordsjøen og Norskehavet til utslippsfritt hydrogen.

CCS (Carbon Capture and Storage) omfatter teknologi som fanger, transporterer og lagrer menneskeskapt CO₂ trygt under bakken, og altså sørger for at den sendes tilbake dit mye av den kom fra. Uten CCS blir det umulig å få til utslippsfri produksjon av sement, kunstgjødsel og avfallsbasert energi.

Tiltaket i Brevik vil bane vei for nye prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Erfaringene fra Norcem kan føre til karbonfangst ved flere sementfabrikker, og dermed til at næringen kan redusere sine utslipp betydelig.

Flytende CO₂ vil lagres på tanker på Norcem sitt område på Breviksterminalen, før den blir ledet i underjordiske rør bort til kaikanten. Der vil den lastes over på skip som vil frakte den videre til et nytt mottaksanlegg for CO₂ på land; Naturgassparken i Øygarden på vestlandet. Derfra fraktes gassen til permanent lagring i geologiske formasjoner i Nordsjøen.

Skipet skal også kunne kobles til landstrøm når det ligger ved Breviksterminalen.  Det er forventet at anlegget til Norcem skal produsere 400 000 tonn CO2 i året, noe som tilsvarer utslippene til 200 000 fossildrevne biler. Mengden CO2 som transporteres ut fra Breviksterminalen vil medføre omtrent 80 anløp i året.

Regjeringen har lagt sitt forslag frem til Stortinget, der det vil bli endelig behandlet i forbindelse med statsbudsjettet 2021. Dersom det vedtas, vil anlegget på Norcem stå klart i 2024.

CCS prosjektet vil få store ringvirkninger for regionen vår. Det vil ha en positiv effekt på allerede eksisterende arbeidsplasser og det vil skape flere nye.

-Det er spennende og ikke minst lærerikt å få være med på en storsatsning av en slik skala, sier driftssjef i Grenland Havn, Torben Jepsen. -Vi jobber aktivt for et grønt skifte i regionens industri, og med klarsignal for fangstanlegget i Brevik, blir Norcem nå et miljøfyrtårn innen sementindustrien. Brevik blir et midtpunkt for klimasatsningen og for alvor satt på Norgeskartet.

Grenland Havn trer inn i samarbeidsprosjektet Powered by Telemark

Powered by Telemark er et kommunikasjonsprosjekt som skal synliggjøre Telemarksregionen og den grønne industrien i området. Prosjektet jobber for å tiltrekke nye etableringer av grønn industri og næringsvirksomhet til regionen vår. Målet er økt verdiskapning og at vi skal få flere arbeidsplasser innenfor bærekraftig næring her i Telemark.

Dette er helt i tråd med Grenland Havn sin visjon og forretningsidé. Det er viktig for oss å være med i samarbeidet og vi bidrar aktivt i styringsgruppen og faggruppen, og med finansiell støtte.

Vi er overbevist om at samlet innsats fra privat næringsliv og offentlig sektor vil bidra til at regionen fremstår attraktiv for investorer og nye aktører som vil etablere seg.

Neste utgave av magasinet Powered by Telemark har tema sirkulærøkonomi og kommer ut i forbindelse med Industriuka 2. – 6. november. Les mer om Powered by Telemark, hør podcast eller les Power Stories her.  

Vi støtter årets TV-aksjon «Et hav av muligheter»

Åtte millioner tonn plast går ut i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Derfor støtter Grenland Havn årets tv-aksjon den 18. oktober.

Innsamlede penger går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Midlene fra tv-aksjonen skal brukes der det monner mest: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sør-øst Asia, derfor er tv-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Thailand, Filippinene, Indonesia og Vietnam. Tiltakene skal etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer. Søppel som i dag ender i naturen skal samles og resirkuleres, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

Vi i Grenland Havn har et stort ansvar for å gjøre hva vi kan for å redusere mengden plast i havet. Vi legger stor vekt på å tilby et avfallsmottak som legger til rette for at mest mulig søppel fra skip som kommer inn i vårt havneområde blir avlevert, sortert og levert videre til resirkulering.

Grenland Havn IKS er som en av svært få havner i Norge miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Det betyr at vi forplikter oss til å overvåke og stadig forbedre vår virksomhets påvirkning på miljøet, deriblant avfall. Alle havner er pålagt å ha en avfallsplan som er godkjent av fylkeskommunen. Dette er et direktiv fra EU.

Hele året har vi fokus på å redusere mengden avfall som potensielt kan havne i havet. Vi har en undervannsdrone som vi blant annet bruker til å rydde strender og havnebasseng.

SLIK STØTTER VI ÅRETS TV-AKSJON

For hvert anløp i Grenland Havn i perioden 1. til og med 18. oktober gir vi kroner 200,- i støtte til TV-aksjonen. Følg med på vår Facebook-side for oppdateringer på hvor mange anløp det har vært i perioden, og hva sluttsummen blir.

Engasjer deg du også! Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Grenland Havn bidrar til verdens største dugnad: å bekjempe plast i havet. Engasjer deg du også!

Fra avfall til møbler – treflis fra Skien blir møbelspon i Riga

På Bjorstadalen avfallsanlegg i Skien males gamle rivningsmaterialer og trevirke opp til treflis, og ender som møbelspon i IKEA-møbler. Hvordan kan det ha seg?

Renovasjon i Grenland har som første renovasjonsselskap i Norge inngått historisk avtale om materialgjenvinning. Istedenfor å forbrenne materialene, skal de gjenbrukes. Gamle møbler blir til nye.

Det er gjenvinningsselskapet Geminor som har fått i oppdrag å gjenvinne avfallet til ny produksjon. Tidligere denne uken ble over 6 000 kubikk treflis lastet på båten «Kairit», og skipet ut fra Skien Havneterminal med kurs for Riga. Der ender det altså opp i møbelproduksjonen til Ikea.

At flere tusen tonn gamle rivningsmaterialer går til gjenvinning istedenfor forbrenning, er et stort steg i riktig retning. Gjenbruk er miljøvennlig!

Gamle Langesund blir ny farled for skipstrafikken inn og ut av Grenland

Kystverket vil rette ut Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya. Det vil gi store skip en tredje innseiling til Grenland.

Seilingsleden inn og ut av Grenland har i dag to farleder, det er Kalvenløpet og Dypingen. Med utdyping av Gamle Langesund mellom Gjeterøya og Langøya, vil skipstrafikken få en rettere seilas enn de to andre løpene. Dette vil redusere ulykkesrisikoen i området og øke fremkommeligheten.

-Dette er positivt, sier havnekaptein Walter Ahlgreen. Han forklarer:

-Grenland Havn planlegger ytterligere utvidelse av kapasiteten i årene fremover, noe som vil bidra til mer skipstrafikk. Innseilingen i dag karakteriseres som vanskelig og uten tiltak i farvannet vil en økning av skipstrafikken føre til større risiko for at uønskede hendelser inntreffer. Utvidelsen vil gi en sikrere farled i dårlig sikt med for eksempel tåke. Bedre fremkommelighet reduserer dessuten risiko for grunnstøtning og dermed fare for miljøforurensning. Farleden blir bredere, dypere og med færre kursendringer.

Det er Kystverket som er ansvarlige for prosjektet. Sprengning og utdypning av masse vil bli synlig og merkbart, både i Gamle Langesund og i Kalvenløpet. Kystverket igangsetter arbeidet med utdypning og mudring i desember 2020, og vil avslutte anleggsarbeidene sommeren 2021.

Tre grunne partier, deriblant Orebuktbåen og Kløvsteinbåen i Kalvenløpet (Helgeroafjorden), skal sprenges slik at hele leden vil ha sikker dybde for fartøyer inntil 14 m dypgående.

Grenland Havn har vært en pådriver for tiltaket siden oppstarten i 2015. Tiltaket inngår i Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2023, og har et kostnadsestimat i størrelsesorden 100 mnok.

Kystverkets forprosjektrapport for Innseiling Grenland er tilgjengelig her.

Fra skolebenk til kontorpult – nye oppgaver for bachelorstudenten Jonas

Jonas Bohnhorst (23) studerer bachelor i skipsfart og logistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bakkenteigen i Horten. Kragerøgutten er utplassert i Grenland Havn frem til jul for å få førstehåndskunnskap om havnevirksomhet og infrastuktur i havn.

-Jeg er veldig glad for å få denne muligheten til å lære om den maritime næringen og få relevant erfaring. Det er interessant å lære om arbeidskultur og se hvordan ting faktisk henger sammen i det virkelige liv, sier Jonas.

Studentene ved USN kan søke utplasseringsplass i siste fase av bachelorstudiet, og Grenland Havn var førstevalget til Jonas.

Universitetet ønsker å tilby så mange som mulig relevant arbeidserfaring, men opplever at «korona-situasjonen» gjør at det er færre plasser i lokale bedrifter. Man må selv ta initiativ til å finne sitt eget oppdrag, og en prakisplass er et attraktivt alternativ for studentene.  

– Det skjer utrolig mye innenfor skipsfart og logistikk, med «det grønne skiftet» og utvikling av grønn industri, og sjøtransport er en næring med en kjempespennende fremtid foran seg. Det ønsker jeg å være en del av, sier Jonas.

Mens han er i Grenland Havn skal Jonas jobbe med prosjekt «Havnedata 2020», der han tar for seg tekniske data og infrastruktur på havneområder og kaier. I tillegg vil han bistå med  oppgaver innen miljøspørsmål og kystfartprogrammet, for å nevne noe.

Eksamen til jul består av en innleveringsoppgave som egentlig er en eneste stor loggbok fra erfaringene han har gjort seg. Karakteren utgjør 30 studiepoeng. I tillegg venter eksamen i sjørett som gir 7 studiepoeng. – Hadde jeg ikke fått denne muligheten ville jeg studert som vanlig og fått 30 studiepoeng dette semesteret. Praksis gir på flere måter en ekstra tyngde i bachelorgraden.

– Så langt har vi god erfaring med å tilknytte oss unge, læringsvillige studenter og traineer. Ikke bare har de et stort engasjement, men de har også et friskt blikk på både oss og havnenæringen som kan være veldig positivt, sier havnekaptein Walter Ahlgreen. Grenland Havn er tilknyttet Trainee Telemark programmet, og har hvert år flere unge sommervikarer inn gjennom dørene. – Vi legger til rette for at ungdommen skal få arbeidserfaring, det er et viktig bidrag til fremtidens kompetanse.

Student ved USN Jonas Bohnhorst er utplassert i Grenland Havn denne høsten.

Full aksjon i elva

Sent tirsdag kveld 14. juli ble en eldgammel hjemmesnekret flytebrygge bestående av trær, jord, isopor og plank observert flytende nedover elva fra Skien til Porsgrunn etter at den trolig hadde slitt seg.

Vraket førte til full aksjon og på et tidspunkt måtte elva stenges for båttrafikk for at det ikke skulle skape ulykker. Det var vakthavende i Grenland Havn IKS, driftssjef Torben Jepsen, som tok i mot varselet tirsdag kveld.

Både brannvesenet og Grenland Havn var involvert i aksjonen, og ved hjelp av privatpersoner fikk de geleidet den hjemmesnekrede flytebrygga til Østre brygge like ved Ælvespeilet i Porsgrunn. Målet var å få kontroll på vraket og hindre at søppelet kom ut i Frierfjorden der det er høy skipstrafikk. Like etter kl. 23 kunne Sjøtrafikksentralen åpne for fri ferdsel igjen, og arbeidet med å få søppelet opp av elva startet.

-Det var tungt arbeid, forteller Jepsen, og han kalte på drahjelp fra Transportservice i Skien, som på kort varsel stilte med kranbil med klype. -Kranbilen fikk løftet mesteparten av vraket opp i en container, bit for bit, men ved 01.20 tiden måtte vi gi oss på grunn av mørket.

Onsdag ble siste rest av søppelet ryddet, og det er trygt å ferdes langs elvebredden igjen.

To meter høye trær ble observert på den eldgamle flytebryggen som forårsaket nattens aksjon i elva. Foto: Jon Kostveit
Transportservice Skien ble rekvirert av Grenland Havn, og møtte på kort varsel med riktig utstyr for oppgaven. Klypa ble håndtert av Thor Erling Kristoffersen. Foto: Grenland Havn
Det ble vurdert å legge ut lenser, men takket være stille vann langs kaia fikk mannskap og arbeidsbåter samlet opp gjenstander fra sjøen bit for bit. Foto: Grenland Havn

Porsgrunnsvann på kartong blir eksportvare

Fresh Water Norway bygger «grønn» vannfabrikk ved Breviksterminalen.

Tangen Eiendom, som eies 50/50 av Grenland Havn IKS og Norcem, eier området der vannfabrikken skal etableres. Den såkalte «Barnehagetomta» ligger like sør for Hellås i Tangenveien. Fresh Water Norway leier leier tomta, og har gitt oppdraget med å oppføre selve produksjonslokalet til Morgan AS.

Grunnarbeidene på Barnehagetomta er allerede i gang, og planen er å starte bygging i høst og ha fabrikken klar til produksjon og eksport i første kvartal 2021. Morgan as bygger bygningen, og Tetra Pak leverer produksjonslinjen.  

Fabrikken skal produsere emballert Porsgrunnsvann i kartong som skal selges til skip i  handelsflåten. Drikkevannet skal konkurrere med dagens vannflasker i plast. Med økende fokus på problemet med forsøpling i havet, ønsker Fresh Water Norway å tilby et langt mer  miljøvennlig produkt.

Fresh Water Norway har avtalt med Porsgrunn kommune om å tappe det prisbelønte drikkevannet fra det kommunale vannverket på 1,5 liters Tetra Pak kartonger.

Vannkartongene skal sendes i containere på containerskip fra Breviksterminalen til flere store havner i Europa og Asia. Derfra skal vannforsyningen gå som drikkevann til besetningen ombord på skip. Satsingen krever nyansettelser, og allerede i høst skal de ansatte de første 3. Totalt tar de sikte på å ha opp til 20 ansatte ved vannfabrikken.

Daglig leder i Tangen Eiendom, Finn Flogstad, er meget godt fornøyd med at Fresh Water Norway etablerer seg ved Breviksterminalen. «Vi har vært opptatt av å finne en solid aktør med en god forretningsidé som vi har stor tro på. Videre er det viktig for oss at vannfabrikken skaper minst mulig belastning på miljøet og for nærområdet. Plasseringen av fabrikken tett opptil Breviksterminalen minimerer trafikk lokalt og vil heller ikke medføre støy for omgivelsene.»

Dette er de førstetegningene fra Tangen Eiendom AS på prosjektering av vannfabrikken Fresh Water Norway skal bygge på Barnehagetomta ved Breviksterminalen. Prosjekteringen gjøres av Planhuset AS.

I ministermøte om Frier Vest

ministermøte om Frier Vest

Den 23. mai besøkte en delegasjon fra Telemark næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen og samferdselsminister Jon Georg Dale, for å orientere om planene for Frier Vest og diskutere finansiering av Gassveien mellom Rugtvedt og Herre.

Continue reading

Yara og Breviksterminalen med viktig miljøtiltak

Yara og Breviksterminalen med miljøtiltak

Yara eksporterer store mengder gjødsel i containere ut fra Herøya. Nå har Yara, Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal funnet en løsning der hele volumet kan gå ut fra Brevik. Dette er godt nytt for miljøet fordi det blir mindre transport på veiene. Endringen er et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Continue reading

Grenland Havn ivaretar havnesikring

Grenland Havn Linjetilbud

Havner har viktige samfunnsfunksjoner som transportknutepunkt og og som terminaler for passasjertransport, og et terrorangrep i havner kan forårsake store skader på transportsystem, infrastruktur, industri og personer. I Grenland Havn er vi opptatt av sikkerhet. Siden vi driver flere havneterminaler hvor vi betjener skip i internasjonal fart, må vi forholde oss til ISPS-koden (International Ship

Continue reading

Ny testhall er overlevert til Agility Subsea Fabrication

Grenland Havn Testhall

Grenland Havn IKS har hatt gleden av å ønske Agility Subsea Fabrication velkommen til Skien Havneterminal. Agility overtok i dag 30.september sin testhall som har vært en forutsetning for at Agility skulle etablere seg i Grenland. Med sitt store areal og gesimshøyde på hele 27,5 meter har hallen blitt et signalbygg på Skien Havneterminal.

Continue reading