NYE FARTSGRENSER FOR FRITIDSFARTØY FRA 1. JUNI

Endelig er båtsesongen her! Som båtfører er det viktig å være oppdatert på de regler som gjelder for ferdsel med fritidsfartøy. Fra og med 1. juni trådte en ny forskrift i kraft for de kommunale sjøområdene i Grenland. Forskriften regulerer fart og inneholder særregler for vannscooter.

Den nye forskriften regulerer ferdsel for sjøområdene til Bamble, Porsgrunn og Skien kommune. De viktigste endringene i forskriften er at noen områder har fått 5 knops grense, det gjelder innenfor Kattøya innerst i Eidangerfjorden, 5 knop hele året i Ulesund, Vrangsundet, Sandøysundet, Risøysundet, 5 knop innenfor 100 meter fra land i Trosbyfjorden, og 5 knop fra Klosterøya og Bryggevannet i Skiensvassdraget.

For å ivareta hensyn til sikker ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv reguleres bruk av vannscooter eller lignende motordrevne fartøy. Det er ikke tillatt med sport/lek med vannscooter i Bamble, Porsgrunn og Skien kommune sine sjøområder.

Som båtfører må du være oppdatert på reglene, her kan du lese forskriften https://lovdata.no/forskrift/2022-04-29-868

Det er viktig å legge merke til at denne forskriften gjelder kun for fritidsbåter og sjøområdet til kommunene.

Sjøen og farvannet er i dag delt mellom to myndigheter med forvaltningsansvar, kommunene med sitt sjøområde og staten med ansvar for farvannsareal med hoved-og biled. Derfor må man i tillegg sjekke forskrift om fartsgrense på sjøen som vil gjelde for næringsfartøy  og fritidsbåter i farvannsareal til staten, les her https://lovdata.no/forskrift/2021-12-16-3622

Mer informasjon finner du på Grenland Havn IKS sin hjemmeside https://grenland-havn.no/fritidsbater/ og Kystverket sin side https://kystverket.no/sjovegen/fritidsbat2/#j_1130

Publisert 5. juni 2022.

BYGGING AV FRIER VEST HAVNETERMINAL ER IGANG

På vestsiden av Frierfjorden i området Asdalstrand har det de siste seks månedene vært store endringer. Anleggsarbeidene er i full gang i området hvor Grenland Havn IKS skal bygge en ny og moderne havn.

Selskapet Norsk Pukkservice driver pukkverk i området. Store mengder stein transporteres ut på lektor og sendes videre for salg til ulike byggeprosjekter i Europa. Restmasser blir brukt til å fylle ut i området der hvor Frier Vest havneterminal skal etableres. Første del av prosjektet kan stå ferdig allerede i årsskiftet 2023/2024 og vil omfatte et område på ca 75 000daa. Ferdig utviklet vil hele havneområdet utgjøre mer enn 200 daa og inkludere flere kaifronter, store områder for godshåndtering og lager pluss områder avsatt til mindre næringsetableringer.

ENERGIKNUTEPUNKT OG SMARTHAVN

Frier Vest havneterminal skal bli en offentlig eid flerbrukshavn med mulighet for å ta i mot alle typer gods som bulk, stykkgods, containere og tømmer. Kailengder og dybder skal være tilstrekkelig til å ta imot de fleste typer skip. Grenland Havn IKS legger til rette for at havna skal bli et energiknutepunkt. Havnas rolle er å være et knutepunkt for transport både til sjøs og til lands, det betyr at vi må kunne tilby de energiformer som skipstrafikk og landtransport vil kreve i fremtiden slik som hydrogen, landstrøm, ammoniakk, biodiesel etc.

Videre har vi ambisjoner om at Frier Vest havneterminal skal bli en moderne smarthavn. Det betyr at planleggingen av anlegget tar høyde for infrastruktur som muliggjør autonom transport mellom havneterminalen og industriområdet Frier Vest, ressursoptimalisering av energiforbruk og digital infrastruktur som muliggjør autonom drift av havneutstyr.

TILRETTELEGGING FOR FREMTIDENS TRANSPORTBEHOV

Med utbyggingen av Frier Vest havneterminal sørger Grenland Havn IKS for at regionen har den nødvendige infrastruktur for å kunne håndtere transportbehovet til den lokale industrien også i fremtiden. Det er mange store utviklingsprosjekter i Grenlandsregionen for de kommende årene, og den økte aktiviteten vil medføre økte godsmengder. I tillegg opplever vi en økt bevissthet om å finne de mest bærekraftige transportløsningene. Erstatning av veitransport med sjøtransport er et effektivt virkemiddel på veien mot å nå klimamålene.

nettsidene til Frier Vest Holding AS kan du lese mer om fremdriften i prosjektet som jobber for å få industrietableringer på Frier Vest.

Artikkelen ble publisert 11.april 2022.

FRIER VEST – TILRETTELEGGING FOR INDUSTRIUTVIKLING

Det har i mange år vært jobbet med visjonen om en større industriutvikling på vestsiden av Frierfjorden. De siste par årene har arbeidet med realisering av planene blitt prioritert og intensivert. Det er selskapet Frier Vest Holding AS som i dag driver prosjektet med å utvikle nærings- og industriområdet Frier Vest. Selskapet er eid 70% av Grenland Havn IKS og 30% av Bamble kommune som kjøpte seg inn ved årsskiftet 2021/2022.

Frier Vest skal oppfattes som Norges mest attraktive område for fremtidsrettet nærings- og industrietablering. Kombinasjonen av faktorer som tilgang på store arealer beliggende i industrityngdepunktet Grenland, gode logistikkløsninger med blant annet en moderne havn under bygging, tilgang på industriell infrastruktur, grønn kraft og tilgang til den lokale industrikompetansen på alle nivå fra drift og til forskningsnivå, gjør at Frier Vest utmerker seg som en attraktiv lokasjon for større industrietableringer.

REGULERINGSPLAN FOR FRIER TRÅK ER PÅ HØRING VÅREN 2022

Totalt vil hele området utgjøre ca 7000 daa. Deler av dette er allerede regulert og omfatter blant annet den petrokjemiske industrien på Rønningen. Reguleringsplanen for ytterligere 3700 daa er for tiden under behandling. Fullstendig dokumentasjon i forbindelse med reguleringsplanen finnes på Bamble kommune sine nettsider. I prosjektet Frier Vest legger utviklerne vekt på at industrien skal skape minst mulig ulemper for omgivelsene og at tilgangen til turområder ikke skal begrenses. Utviklerne tilrettelegger for soner for plasskrevende industri og soner nærmere havn og vei som vil bli tilrettelagt for lettindustri. Grenland Havn IKS har startet på byggingen av første fase av en offentlig havn. Tilgang til gode logistikkløsninger er et viktig kriterium for aktører som leter etter attraktive områder å etablere seg i.

STOR INTERESSE FRA INTERNASJONALE AKTØRER

Geir Vala, daglig leder i Frier Vest Holding AS, forteller at han opplever stor interesse fra internasjonale aktører som leter etter egnet lokalisering for industrietableringer i det grønne skiftet. «Vi blir vurdert av blant annet aktører innenfor verdikjeden for batterier og hydrogenproduksjon. Dette er aktører som vurderer lokasjoner over hele verden og som oppfatter vår region som svært attraktiv. En slik stor etablering vil kunne bety mange nye arbeidsplasser og representere en milepæl i historien om industriutviklingen i Grenland».

Ønsker du å holde deg oppdatert om industriutviklingsprosjektet Frier Vest, kan du lese mer på Frier Vest sin nettside og melde deg på nyhetsbrev fra Frier Vest.

Saken ble publisert 11.april 2022.

HISTORISK VEKST I GODSOMSLAGET I 2021

Grenland Havn Linjetilbud

Totalt ble 12,8 millioner tonn gods transportert via Grenland havn i 2021. 2021 var et år med rekordstor vekst i antall tonn som ble håndtert i sjøområdet, og nok en gang kan vi konstatere at Grenland havn er Norges tredje største havn målt i tonnasje. Veksten på hele 6% sammenliknet med 2020 tyder på et høyt aktivitetsnivå i industrien i regionen.

18% VEKST VED DE OFFENTLIG EIDE KAIENE

De offentlig eide kaiene som Grenland Havn IKS forvalter, hadde en økning i godsomslag på hele 18%. Veksten skyldes hovedsakelig økning i antall containere som går over Breviksterminalen. Fra høsten 2020 har Breviksterminalen vært knyttet til flere sentrale havner i Europa, noe som gir regionens industri et bredere transporttilbud enn tidligere. Av miljøhensyn har flere aktører i den lokale industrien valgt å bruke sjøtransport fra Breviksterminalen og på den måten redusert bruken av veitransport på strekningen ut i Europa.

For øvrig har det vært et jevnt år for kaiavsnittene til Grenland Havn IKS med unntak av Langesund Fergeterminal. Pandemien medførte at aktiviteten ved Langesund fergeterminal var innstilt i 1/3-del av året.

Havnedirektør Torben Jepsen er naturligvis meget godt fornøyd med de historisk gode resultatene i 2021. «Vi forventer at volumene fremover vil holde seg på samme nivå eller noe høyere i 2022. Men med de urolighetene som er i verden nå, er det utfordrende å estimere videre utvikling. For Grenland Havn IKS har det vært et spennende år, og 2022 byr også på interessant utvikling. Fra våren 2022 kan Grenland Havn IKS ta imot verdens første helelektriske og autonome containerskip, Yara Birkeland, på Breviksterminalen. Skipet skal gå i rute mellom Yaras produksjon på Herøya og Breviksterminalen og vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp fra veitransport.

Artikkelen ble publisert 11.april 2022.

Dåp av Yara Birkeland hos Grenland Havn i Brevik

H.K.H Kronprins Håkon kommer til Porsgrunn for å delta på feiringen og dåp av Yara Birkeland fredag 29. april. Verdens mest klimavennlige og innovative containerskip skal feires på Grenland Havn IKS sin kai utenfor administrasjonsbygget i Brevik.

VERDENS FØRSTE AUTONOME OG FULLELEKTRISKE CONTAINERSKIP

Verdens første autonome og fullelektriske containerskip, Yara Birkeland, settes i kommersiell drift våren 2022. Da vil det frakte fullgjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya til Breviksterminalen. Høsten 2020 gjorde vi en test av lasting og lossing av skipet ved Breviksterminalen. Skipet har kapasitet til å frakte 104 20-fots containere som vil bli omlastet til større rutegående containerskip ved Breviksterminalen. I full drift vil Yara Birkeland kunne erstatte 40 000 turer med dieseldrevet lastebiltransport per år.

Yara Birkeland er et ambisiøst pionerprosjekt med mål om å sette Norge på kartet som en ledende grønn skipsfartsnasjon. Mange norske aktører har bidratt til å realisere prosjektet. Kongsberg Maritime har ansvaret for alt av teknologi og utstyr. Skipet er bygget av verftet Vard og Massterly vil drifte skipet. Støtte fra Enova har vært avgjørende, og flere andre aktører har bidratt til dette partnerskapet.

Yara Birkeland får navnet sitt etter fysikkprofessor Kristian Birkeland. På starten av 1900-tallet var han sentral i utviklingen av en prosess for fremstilling av salpeter til bruk som kunstgjødsel. Denne industriutviklingen dannet grunnlaget for selskapet Norsk Hydro, selskapet som i dag er kjent som Yara og driver verdensomspennende industri for mineralgjødsel.

DÅP OG FEIRING FREDAG 29.APRIL PÅ HERØYA OG I BREVIK

Feiringen av Yara Birkeland den 29.april vil starte med at Kronprinsen besøker Yaras anlegg på Herøya Industripark med blant annet en heistur opp i 23.etasje. Han vil gå ut på toppen av Prilletårnet og få utsikt over Herøya Industripark, Frierfjorden og store deler av ruta der Yara Birkeland skal seile. Arrangementet med dåp og feiring av Yara Birkeland vil skje på Englandsbrygga i Brevik. Totalt 500 5.-7.-klassinger ved Brevik, Grønli, Klevstrand og Stridsklev skoler er invitert av Yara til å delta på markeringen her i Brevik.

Vi i Grenland Havn IKS ser frem til at Yara Birkeland skal komme i kommersiell fart og gleder oss til dåpsfeiring i idylliske omgivelser i Brevik.

Informasjon fra Statsforvalteren om Kronprinsbesøket finner du her.

Mer informasjon om prosjektet og skipet Yara Birkeland finner du her.

Artikkelen ble publisert 8.april 2022.

VI SØKER FORRETNINGSUTVIKLER

Til å utvikle Grenland Havn IKS til det foretrukne knutepunktet på vestsiden av Oslofjorden, søker vi nå etter forretningsutvikler.

Vedkommende blir sentral i arbeidet med å utvikle Frier Vest som landets viktigste nærings- og industriområde plassert i Grenland, og det som skal bli verdens første klimapositive industriregion. I planene ligger etableringen av en ny og moderne havneterminal som Grenland Havn IKS skal bygge. Det er en ambisjon at Frier Vest Havneterminal skal bli et energiknutepunkt og en smarthavn med løsninger for energieffektivisering, mulighet for autonom styring av terminalutstyr, integrerte verdikjeder og alternative energiløsninger.

Vi ser etter deg som ser forretningsmuligheter i våre fantastiske områder og tenker muligheter knyttet til fremtidens logistikk- og teknologiløsninger der smarte og bærekraftige løsninger står sentralt.

DINE VIKTIGSTE OPPGAVER

 • Bidra til utvikling av en god vekststrategi for Grenland Havn IKS
 • Etablere forretningsområdet Frier Vest havneterminal og identifisere og bearbeide nye forretningsmuligheter også ved våre øvrige terminaler
 • Analysere og implementere nye forretningsmuligheter knyttet til havnen som energi-hub og smart havn
 • Være i kontakt med kunder, leverandører, myndigheter og andre interessenter
 • Utvikle business cases for nye og eksisterende terminaler
 • Sørge for at Grenland Havn bidrar til utvikling av industrien i Grenland
 • Være sterkt deltagende i å bygge en SMART havn i en region med sterk vekst
 • Stillingen inngår i selskapets ledergruppe

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER

 • Høyere utdanning innen relevante fagområder, eksempelvis økonomi, logistikk eller ingeniørfag
 • Erfaring fra tilsvarende oppgaver med prosjektansvar for eiendoms- eller industriutvikling
 • Erfaring fra industri, energi og/eller maritim sektor er ønskelig
 • Du må være en ekte lagspiller og ha evne til å bygge gode relasjoner, både internt og eksternt
 • Du må være kommersiell og ha evne til å skape «business»
 • Du er mulighetssøkende og evner å tenke utenfor «boksen»
 • Du må ha god gjennomføringsevne og har en grundig og strukturert arbeidsstil
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

VI TILBYR

 • En meget spennende og utfordrende rolle med mange muligheter
 • Du blir del av et team som brenner for å skape forretningsmuligheter som også er viktig for samfunnet rundt oss
 • Fleksibel og selvstendig stilling


OM OSS

I Grenland Havn IKS har vi et viktig samfunnsoppdrag og påvirkning på utviklingen av næringslivet i regionen. Vi har også god mulighet til å bidra til det grønne skiftet ved å tilrettelegge for bærekraftig sjøtransport. Dette er oppgaver vi tar på største alvor og vi har fokus på å tilby den beste servicen til kundene våre.

Hos oss får du jobbe i skjæringspunktet mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv og jobbe med mange ulike næringer/industrier. Vi er en liten og dynamisk organisasjon der du får god anledning til å påvirke utviklingen i selskapet. Hos oss har vi et uhøytidlig miljø med  gjensidig respekt for hverandre og stor grad av frihet under ansvar.

Det er høy vekst i regionen og vi opplever stor interesse for våre områder og tjenester. Har du lyst til å være med på den spennende utviklingen hos oss, ser vi frem til å høre fra deg.

For mer informasjon om selskapet eller stillingen, kontakt våre rådgivere i Skagerak Consulting AS, Erik Aasmundtveit, tlf. 414 31 938, eller Geir Nordvold, tlf. 938 28 100. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, også ovenfor oppdragsgiver om ønskelig.

Her finner du fullstendig stillingsutlysning med link for å søke: Forretningsutvikler til spennende utviklingsprosjekter i en region i enorm vekst – Skagerak Consulting (skc.no)

VI SØKER KRANFØRER / HAVNEBETJENT

Vil du være en del av kompetansen i Grenland Havn? Liker du sjøen og kunne tenke deg en jobb som kranfører? Vi styrker laget og ser etter en person som vil kjøre mobil havnekran.

Som vår nye kranfører vil din viktigste oppgave være å bemanne våre 2 mobile havnekraner, fortrinnsvis ved lasting og lossing av containerskip. Du vil jobbe i et team med fem kranførere i ulike aldre og med en jevn blanding av kvinner og menn.

Arbeidsoppgaver:

 • Krankjøring av mobil havnekran
 • Delta i vedlikehold og drift av utstyr
 • Delta i vaktordning for bemanning av kraner
 • Annet forefallende arbeid i havna

Kvalifikasjoner:

 • Kranførererfaring og -sertifikat er ønskelig, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt.
 • Gjerne erfaring eller fagbrev fra mekanikk/elektro, men ikke et krav
 • Gode samarbeidsevner og personlige egenskaper som bidrar til teamhandling og et godt arbeidsmiljø
 • For ansettelse vil det bli lagt vekt på personlig skikkethet
 • Helseattest
 • Kvinner oppfordres til å søke

Vi tilbyr:

 • En god og sikker arbeidsplass
 • Et variert og interessant arbeid
 • Firmahytter ved sjøen og på fjellet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Har du erfaring med å kjøre havnekraner og trives med varierte arbeidsoppgaver og et maritimt miljø, hører vi gjerne fra deg.

For fullstendig utlysning, se finn.no.

Artikkelen ble publisert 31. mars 2022.

FARTSFORSKRIFT FOR FRITIDSFARTØY PÅ HØRING

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner ut på høring. Etter høringsperioden vil forslaget og innkomne høringsinnspill bli behandlet av havnestyret i Grenland Havn IKS. 

Den 1. januar 2020 trådte den nye havne- og farvannsloven i kraft, og med den ble det foretatt en rekke endringer og omstruktureringer av tidligere lov og tilhørende forskrifter.  Lovens § 8 gir kommunene myndighet til å regulere ferdsel med fritidsfartøy, men kommunene har ikke lenger adgang til å regulere fartsbegrensninger for næring- og nyttefartøy i kommunens sjøområde. I tillegg til fartsregulering for fritidsfartøy, har Grenland Havn IKS adgang til å regulere andre forhold som gjelder ferdsel i forskriften, eksempelvis bruk av vannscooter, forbudssoner og tidsbegrensninger.

Grenland Havn IKS har utarbeidet et forslag til ny forskrift. Forslaget er så langt det har latt seg gjøre, en videreføring av dagens forskrift. Det er noen endringer angående regulering av områder med fartsbegrensninger, og flere endringer knyttet til annen regulering av ferdsel for fritidsfartøy.  Fullstendig beskrivelse av forslaget kan du lese her.

HØRINGSFRIST FOR FARTSFORSKRIFTEN ER UTSATT TIL 20. FEBRUAR 2022

Alle merknader til forslaget må sendes skriftlig til ghv@grenland-havn.no innen 20. februar 2022. Forslaget og innkomne merknader vil legges frem for havnestyret som gjør vedtak om ny forskrift. Ny forskrift vil tre i kraft fra 1. april 2022.

Har du spørsmål til forslaget som er på høring, kontakt havnekaptein Walter Ahlgreen.

Artikkelen ble publisert 29. desember 2021.

Renovering av Langbrygga i Skien sentrum

I løpet av 2022 vil Grenland Havn IKS gjøre et omfattende arbeid for å renovere Langbrygga i Skien sentrum. Hensikten med arbeidet er å fornye kaistrukturen slik at den tilfredsstiller dagens standard og sikrer at kaia står solid i mange år fremover. Deler av kaia skal rives og reetableres i henhold til dagens krav, det dreier seg om et stykke på omlag 100 meter fra Tollboden til Lekter’n. Det ferdige resultatet vil bli lett gjenkjennelig for de som er kjent i området. Det blir lagt vekt på å bevare estetikken med naturstein i front og maritime detaljer som gamle pullerter og rekkverk. Vi håper at resultatet vil bli en forskjønnelse av et sentralt område i byen hvor bymiljø og vannveien møtes.

OPPSTARTSTIDSPUNKT OG FREMDRIFTSPLAN

Det ligger an til at de største og mest omfattende arbeidene starter opp høsten 2022. Før arbeidene igangsettes må vi ha svar på en søknad som ligger til behandling hos Statsforvalteren om midlertidig og stabiliserende motfylling i elva. Laksevandring i elva er også et element som tilsier at arbeidene ikke kan foregå sommerstid. Og sist men ikke minst ønsker vi ikke å forstyrre næringslivet langs brygga i de viktige sommermånedene. Arbeidene er forventet å ta 6-9 måneder.

HAR DU SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER TIL PLANENE?

Det er viktig for oss å kunne gjennomføre renoveringsprosjektet på en slik måte at det resulterer i minst mulig ulempe for de næringsdrivende i området. I desember 2021 avholdt vi derfor et informasjonsmøte hvor Norconsult, Arne Olav Lund AS og Grenland Havn IKS informerte om prosjektet og svarte på spørsmål. Presentasjonen fra møtet kan du lese her;

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling og utfylling ved Langbrygga er lagt på høring av Statsforvalteren. Høringsfristen er 23.februar og dokumentasjon finnes på Statsforvalterens nettsider.

For øvrig er alle innspill til oss fra naboer og næringsdrivende i området velkomne. Ta kontakt med Hege Svendsen i Grenland Havn IKS dersom du har spørsmål eller innspill til prosjektet.

Her ser du link til kart over området.

Publiseringsdato 14.desember 2021. Artikkelen er oppdatert 15.februar 2022.

JOHN-KARL BOYCE (40) ER NY TEKNISK SJEF I GRENLAND HAVN

Som navnet kanskje avslører, er det en engelskmann vi har fått med på laget. John-Karl ble headhuntet til Norge og offshore-jobb i Stavanger i 2006, og siden har han gjort nordmann av seg.     

John-Karl har solid bakgrunn innen mekanisk engineering og prosjektledelse, og lang arbeidserfaring mot industri og offshore/subsea bransjen, foruten sterk kompetanse innen teknologisk produktutvikling, kvalitetsledelse, LEAN og HMS.

John-Karl startet i Grenland Havn 1. oktober og kom fra stillingen som daglig leder i KSM Skien Verktøyindustri AS. Før det var han global engineering director hos EFD Induction AS i Skien.

Etter en grundig ansettelsesprosess, seilte han opp som favoritten til å overta ansvaret etter Torben Jepsen, som gikk over i stillingen som havnedirektør.

Som teknisk sjef vil John-Karl være en pådriver for grønn havneutvikling og ansvarlig for miljøsertifiseringen ISO 14001 i Grenland Havn IKS. Han vil i tillegg til å ivareta selskapets tekniske integritet, ha ansvar for å videreutvikle havnas fasiliteter og planer for systematisk vedlikehold, og sørge for kvalitet og rasjonell forvaltning i alle selskapets prosjekter.  

– Det skjer utrolig mye innenfor skipsfart og logistikk, med «det grønne skiftet» og utvikling av ny teknologi, og sjøtransport er en næring med en kjempespennende fremtid foran seg. Det ønsker jeg å være en del av, sier John-Karl.

– Utviklingen av Norges største industri- og næringsområde på Frier Vest, med tilhørende «smart havn», gir store muligheter for vekst og verdiskapning. Jeg ser frem til å få være med på denne reisen og bidra til å iverksette tekniske løsninger for fremtiden.       

– Vi er veldig glade for å ha fått John-Karls kapasitet med på laget, sier havnedirektør Torben Jepsen. Vi ønsker ham velkommen til oss og ser frem til godt og langvarig samarbeid.

19.11.21

Anleggsarbeider i gang på Frier Vest

Det jobbes på mange fronter for å realisere planen om bærekraftige næringsetableringer på Frier Vest . Høsten 2021 starter anleggsarbeidet og nå vil omgivelsene kunne registrere synlige endringer i området hvor en ny og moderne havn skal etableres.

Området ved Bukkholmene, Feskjæret og Slotjenna er i reguleringsplanen fra 2021 avsatt til offentlig havn. Området ligger mellom ØPD-tomten på Asdalstrand og Rønningen Industriområde/Ineos. I nær fremtid vil utskipning av blokkstein og pukk fra det lokale steinbruddet som drives av Norsk Pukkservice AS, flyttes fra Skjerkøya til ØPD-tomta på Asdalstrand.

Brannøvelse

Som et ledd i utviklingen av nytt havneområde skal 15 hus og hytter fjernes. Grenland Brann og Redning skal, hvis forholdene tilsier at det er forsvarlig, gjennomføre brannøvelser på disse husene i perioden fra 18. september og frem til starten av oktober. Dette blir den mest omfattende nedbrenningsøvelsen som Grenland Brann og Redning har gjennomført når ca. 120 brannmannskaper får delta i varme øvelser. Virkelighetsnære øvelser er verdifullt for brannmannskapene for å kunne opprettholde evnen til å redde liv. Her kan du lese mer om Grenland Brann og Redning IKS sin planlagte brannøvelse.

Trinnvis utbygging av kaianlegg

Ulike fagmiljøer er i disse dager i gang med forberedende arbeider for etablering av utskipningsløsning for stein, og for utfylling av området hvor det etter hvert skal etableres havn. Det foregår blant annet arkeologiske utgravninger på 7 ulike steder på området, geotekniske undersøkelser gjennomføres, og tette bestander av vannplanten vasskrans er flyttet til egnede lokaliteter. Dette arbeidet pågår parallelt med planleggingen av en trinnvis videre utbygging av kaianlegg. Utbyggingstakten vil avgjøres av hvilke næringsetableringer som i årene fremover kommer til Frier Vest. På Frier Vest kan vi tilby en attraktiv kombinasjonen av store arealer, grønn energi, sjøtransport, utilities og beliggenhet i en region med høy industrikompetanse. Dette er kriterier som mange aktører både i Norge og internasjonalt verdsetter når de søker lokasjon for bærekraftig ny industri.

Batterifabrikk stadig mer aktuelt på Frier Vest

En batterifabrikk på Frier Vest rykker stadig nærmere. Joint Battery Initiative, et samarbeidsprosjekt mellom Hydro, Equinor og Panasonic, har i dag meldt Frier Vest som en av sine aktuelle lokasjoner etter en grundig prosess hvor 20 lokasjoner nå har blitt til en håndfull.

«Vi har arbeidet med realiseringen av Frier Vest en lang tid og har «hatt trua» lenge. Det er godt å få bekreftet at Frier Vest er en av Norges mest attraktive industrilokasjoner», sier Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest.

Geir Vala, daglig leder i selskapet, fortsetter: «Vi har ferdigregulert havn og tilliggende industriarealer og arbeider med regulering av ytterligere 3 kvadratkilometer. Det er her batterifabrikken vil komme. Reguleringsarbeidet pågår med fullt trykk, og viktig infrastruktur som blant annet kraft arbeides det med hver dag. Vi skal være klare når Joint Battery Initiative er klare. Parallelt med dette arbeider vi selvsagt med flere mulige kunder til det som blir Norges desidert største industripark. Også leverandørindustrien i Grenland viser økende interesse for området på Frier Vest»

«Sammen med Herøya er Frier Vest den mest selvsagte klyngen for utvikling av grønn industri i Norge. Vi har infrastrukturen, kunnskapen og arealene. Vi ønsker Joint Battery Initiative velkommen!» avslutter styreleder og daglig leder nærmest i kor.

SIMEN TANGEN ANSATT SOM KRANFØRER

Blant mange godt kvalifiserte søkere på jobben som kranfører i Grenland Havn IKS, var det Simen Hahn Tangen (23 år) som trakk det lengste strået. Simen har erfaring med blant annet kjøring av truck og tugmaster, bruk av løfteredskap, tårnkran og traverskran. Denne erfaringen har kommet godt med nå som han har hatt sin første uke i ny jobb på Breviksterminalen. I tiden fremover vil han være i opplæring hos våre tre erfarne kranførere.

Grundig opplæring er viktig, for det er ikke noe småtteri kranførerne betjener. Hver av de to mobile havnekranene veier 370 tonn og kan løfte hele 75 tonn av gangen. En kran kan med andre ord løfte en vekt tilsvarende  20 personbiler hele 44 meter opp i luften!

En erfaren kranfører flytter vanligvis 25 containere i timen. Når det ikke er containerskip som skal lastes eller losses eller annen last som skal løftes, så utfører kranførerne vedlikehold på utstyr og gjør annet arbeid på terminalen.

«De siste månedene har vi hatt en markant vekst i antall containere som fraktes over Breviksterminalen, og dermed ble det behov for å utvide teamet av kranførere. Simen blir et ungt og friskt tilskudd til laget vårt» sier Havnedirektør Torben Jepsen.

Vi ønsker Simen velkommen til Grenland Havn!

INFORMASJONSMØTE OM DETALJREGULERING FRIER-TRÅK VEST FOR FV353

Frier-vest

Torsdag 6.mai kl 18 arrangeres det åpent informasjonsmøte om detaljregulering Frier-Tråk vest for Fv353. Forslagsstiller Frier Vest Holding AS vil orientere om planene og representanter fra Bamble kommune er også tilstede for å kunne svare på spørsmål.

Av hensyn til smittevern må møtet gjennomføres digitalt. Dersom du ønsker å delta, kan du koble deg på møtet ved å bruke linken her

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92662161587

Meeting ID: 926 6216 1587

Informasjonsmøte detaljregulering Frier-Tråk vest for Fv353

Torben Jepsen ansatt som ny Havnedirektør

Grenland Havn Næringsutvikling Frier

Styret i Grenland Havn har ansatt Torben Jepsen (54) som ny havnedirektør. Jepsen vil etterfølge Finn Flogstad, som går av med pensjon til sommeren etter 20 år i rollen. Ansettelsen er gjort etter at styret i Grenland Havn IKS i samarbeid rekrutteringsbyrået Ambire as, har vurdert flere gode kandidater til lederstillingen. Det var høy interesse for stillingen og av 35 kandidater har hele 20 gjennomført intervju. I vurderingen av søkerne har styret lagt vekt på å rekruttere en tydelig leder som kan videreføre havneselskapet som en strategisk viktig utviklingsaktør for regionen og for eierkommunene, sier styreleder Roy Vardheim.

Torben Jepsen kommer fra stillingen som assisterende havnedirektør/driftssjef i Grenland Havn. Jepsen, som opprinnelig er dansk, ble ansatt som teknisk sjef i 2017. Før det har han hatt flere ledende stillinger både i Norge og utlandet, blant annet som fabrikksjef ved Aaltvedt Betong i Skien og som kvalitetssikringssjef ved Norcems anlegg i De forente arabiske emirater.

Grenland Havn står overfor spennende utfordringer blant annet når det gjelder det grønne skiftet og digital infrastruktur. Vi har hatt en omfattende rekrutteringsprosess, og vi føler oss sikre på at Torben er rett person til å utvikle Grenland Havn videre, sier styreleder Roy Vardheim.

Torben har solid ledererfaring og stor kontaktflate både i næringslivet og i havne-Norge. I tillegg har han en kommersiell tankegang som vil være viktig for å sikre
fremtidig drift og vekst for havna. Vi gratulerer Torben med en betydningsfull jobb som vil by på mange spennende oppgaver, avslutter Vardheim.
Torben tiltrer stillingen 1. juni.

FRIER VEST ER MED VIDERE I KAMPEN OM Å FÅ ETABLERING AV BATTERICELLEFABRIKK

Hele 82 søkere fra hele landet leverte i januar sine forslag til lokasjoner for etablering av battericellefabrikk til prosjektet «Joint Battery Initiative».  Prosjektet har nå gjort en vurdering av de innsendte forslagene og har plukket ut 20 ulike lokasjoner som de vurderer videre. Frier Vest er med videre i kampen om å tiltrekke seg etableringen som kan gi inntil 2000 arbeidsplasser.

Det er selskapene Hydro, Equinor og Panasonic som har igangsatt det strategiske samarbeidsprosjektet «Joint Battery Initiative». Hensikten er å se på muligheten for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge. Selskapene gikk før jul i dialog med norske kommuner og regioner for å finne aktuelle lokasjoner for etablering av storskala batterifabrikk.

Grenlands besvarelse med Frier Vest som lokasjon, ble utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av ressurser fra Vekst i Grenland IKS, Bamble kommune, Grenland Havn IKS og Frier Vest Holding AS. Sistnevnte er et datterselskap 100% eid av Grenland Havn IKS. Selskapet har under utvikling et område på 400 dekar langs vestsiden av Frierfjorden etter å ha gjennomført erverv av eiendom de siste årene.

Med tilgang på store arealer, strøm, kjølevann og ikke minst en befolkning med høy industrikompetanse bør Frier Vest ha alle forutsetninger for å gå videre til finalen i kampen om å tiltrekke seg etableringen.

Her kan du lese mer om det spennende prosjektet Joint Battery Initiative som Hydro, Equinor og Panasonic står bak.

Les også mer om EUs European Battery Alliance som ble lansert i oktober 2017 for å adressere det stadig økende behovet for batterier til bruk i transport og industrien. For å sikre konkurransedyktig og bærekraftig industri i Europa er det behov for å utvikle en fullstendig verdikjede for batterier i EU.

Mer gods over Grenland Havn i 2020

Totalt ble det fraktet 12 millioner tonn gods over Grenland Havn i fjor. Dette er en økning på 2 prosent sammenliknet med 2019.

2020 var året da mye var annerledes og hvor fremtidsutsiktene var preget av usikkerhet. Grenland Havn IKS sitt fokus har hele tiden vært å legge til rette for at godstransporten skulle kunne gå mest mulig som normalt til tross for koronaviruset. Det er gledelig å registrere en økning i godsmengden i et utfordrende og uforutsigbart år.

Råstofftilgangen til industrien i regionen har vært god og industriens produktivitet har vært høy. Det er lagt ned en betydelig innsats for å sikre at de ansatte ikke skulle bli eksponert for smitte slik at driften kunne gå mest mulig normalt. Bulk og containerisert gods har hatt en økning i volum, mens stykkgods og passasjertrafikk har vært skadelidende under koronasituasjonen.

I 2021 har vi stor tro på at industrien i regionen klarer å opprettholde sin høye produktivitet og at vi vil kunne se ytterligere vekst i godsvolumet. Grenland Havn IKS forventer betydelig vekst på container i 2021. 

Mangel på containere gir rekordhøye fraktpriser

Koronasituasjonen har skapt en ubalanse i fraktmarkedet. Samtidig som netthandelen har økt kraftig, er det mangel på containere der de fleste varer produseres, nemlig Asia. Det kan få dyre konsekvenser for forbrukerne.

Etterspørselen etter containertransport overgår tilbudet og dermed øker fraktprisene, noe som igjen vil påvirke utsalgspris. Prisen på en fraktcontainer har femdoblet seg siden november i fjor.

Det er en rekke faktorer som har ført til den raske økningen i ratene. Selv om produsentene er så heldig å få tak i en container, så er det ikke sikkert at den får plass på et frakteskip. Felles for de asiatiske produsentlandene er at de produserer mye mer enn hva de importerer, og tomme containere blir stående igjen i mottakerlandene. I tillegg blir frakteskip liggende til kai i mottakerland uten å bli losset på grunn av nedstengte samfunn og permitterte havnearbeidere.

Da koronakrisen førte til dramatisk fall i eksporten fra Asia, tok mange rederier sine skip ut av drift og skrotet avganger. Selv om verdenshandelen gjenopplives, er det fortsatt utilstrekkelig kapasitet.

80 prosent av varetransporten går sjøveien. Utfordringen blir forsterket av at andre transportformer også er under press. Når passasjertrafikken på fly omtrent er ikke-eksisterende og en stor andel av flyfrakt vanligvis går med passasjerfly, fører alt dette til enda høyere etterspørsel etter varetransport sjøveien.

Den europeiske paraplyorganisasjonen for speditører, CLECAT, legger nå press på rederiene for å øke kapasiteten på frakt. Problemstillingen har også vært oppe i EU-kommisjonen. Det er antatt at situasjonen vil bedre seg fremover etter hvert som vaksiner for alvor kommer ut på markedet.

Har du lagt merke til lekteren som frakter stein opp Skienselva?

Omtrent tre ganger om dagen slepes lekteren fra Tinfoskaia på Herøya til Bøle fullastet med stein. Steinen skal dumpes i elva for å sikre utsatt område på Bøle mot kvikkleireskred.

Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som bistår Skien kommune med sikkerhetstiltaket, og Kystverket har gitt tillatelse til utfylling i elva.

Den søndre delen av Bøle kvikkleiresone ble tilsvarende sikret i 2010 til en prislapp på 100 millioner kroner. Det er nå gitt tilleggsbevilgning som gjør det mulig å sikre den nordre delen på Bøle. Skien kommune betaler 20 prosent og NVE resten.

Sikringstiltaket går ut på å transportere sprengstein til anleggsområdet og legge ut en støttefylling i elveskråningen, kombinert med en mindre avlasting på land. Steinmassene skal forhindre at det går kvikkleireskred med enorme konsekvenser for Bøle.

Steinen kommer fra Røra ved Skien Havneterminal og kjøres med lastebil til Tinfoskaia hvor lekter fylles opp.

I alt 14.000 kubikkmeter stein skal legges ut over en lengde på 270 meter. Steinmassene skal både fungere som støtte og hindre erosjon. Utfyllingen i elva blir fullført til påske. Deretter skal det fjernes 600 kubikkmeter på land for å redusere vekt.

Morgedal Entreprenør står for transporten av stein ved hjelp av lekter fra Agder Marine.

Geir Vala fikk den spennende jobben med å videreutvikle Frier Vest-prosjektet

Geir Vala er ny daglig leder for frier vest

Geir Vala er ansatt som daglig leder i Frier Vest Holding AS. Før jul lyste Bamble kommune og Grenland Havn IKS i fellesskap ut den attraktive stillingen som daglig leder i selskapet som skal drive prosjektet Frier Vest fremover. Det var mange gode kandidater til stillingen, men det var altså Geir som utpekte seg som rette mann, og som vil få tittelen daglig leder i det nyopprettede selskapet Frier Vest Holding AS. Selskapet er per i dag heleid av Grenland Havn IKS. Det er forventet at Bamble kommune går inn på eiersiden, og kommunedirektøren har en bevilgning på inntil 40 millioner til bruk i prosjektet forutsatt at reguleringsplanen blir godkjent av kommunestyret i Bamble.

UTFORDRENDE OPPGAVER

Å drive Frier Vest prosjektet er en utfordrende og mangefasettert oppgave. Det skal sikres tilstrekkelige arealer gjennom avtaler og godkjenning av planer fra offentligheten. Arealer i seg selv er ikke tilstrekkelig, for å tiltrekke næringsetableringer må man kunne tilby energi, kjølevann og vei og sist men ikke minst må finansiering sikres.

«Vi lette etter en person med kommersiell teft og evne til å bygge gode samarbeidsrelasjoner» sier Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest Holding AS. «Med Geirs revisorutdanning i bunnen kombinert med bred erfaring fra finans og utvikling og drift av eiendom både her i regionen og internasjonalt, mener vi at selskapet vil være meget godt rustet til å ta fatt på de oppgavene vi står ovenfor». Geir har erfaring blant annet som økonomi- og finansdirektør i Borgestad ASA og som daglig leder og eier av regnskaps- og økonomiselskapet Borgestad Business Partner som senere ble kjøpt opp av Azets AS, i tillegg har han hatt en rekke styreverv innenfor ulike bransjer.

«Jeg har alltid vært engasjert i kommersiell nyskapning og forretningsutvikling, og når Frier Vest i tillegg dreier seg om å utvikle et næringsområde i nasjonal størrelsesorden hvor vi vil tilrettelegge for morgendagens bærekraftige industri, så gir dette stor mening for meg.» sier Geir Vala.

JOBBER FOR ETABLERING AV BATTERIFABRIKK

Nylig leverte selskapet Frier Vest Holding AS et tilbud om å etablere batterifabrikk på området Frier Vest til samarbeidskonstellasjonen «Joint Battery Initiative» som selskapene Hydro, Equinor og Panasonic står bak. Det blir en tøff kamp om å tiltrekke seg en etablering av battericellefabrikk i Norge. Hele 82 tilbud fra hele landet har blitt sendt inn. På Frier Vest er vi i stand til å tilfredsstille alle kravene fra batteriprosjektet, så vi har stor tro på at Grenland kan være en av finalistene. «Jeg gleder meg til å drive Frier Vest prosjektet videre og bidra til å skape nye arbeidsplasser i regionen» sier Vala.

Battericellefabrikk – Frier Vest er med i kampen

Frier Vest Holding AS har overlevert Grenlands tilbud til Hydro, Equinor og Panasonic på tomt for gigaskala battericellefabrikk i Bamble. De tre selskapene, som har inngått et strategisk samarbeid kalt Joint Battery Initiative, skal vurdere et mulig prosjekt for bærekraftig batterivirksomhet lokalisert i Norge. Like før jul sendte de ut en åpen invitasjon til regioner som kan tilby etableringsmuligheter.

Continue reading

Stilling ledig – Havnedirektør

Vil du lede arbeidet med å forme fremtiden i en av Norges største og viktigste havner? Grenland Havn IKS vil videreføre og utvikle selskapets rolle som infrastrukturforvalter og næringsutvikler innenfor selskapets rammer. Havnen er et viktig knutepunkt mellom land og sjø og skal møte samfunnets forventninger til bærekraftig virksomhet. Vår nye havnedirektør må ha evne til å tenke strategisk, være taktisk klok og handlekraftig. Vi ser for oss en havnedirektør som: 

– Er utviklingsorientert med evne til analytisk og strategisk tilnærming til virksomheten. 

– Har gjennomføringskraft og evne til å skape engasjement og involvering i organisasjonen. 

– Er en relasjonsbygger som skal være proaktiv i forholdet til havneutvikling, forretning og forvaltning.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å lede, drifte og utvikle Grenland Havn IKS som organisasjon og viktig samfunnsaktør.
 • Videreutvikle vårt kundefokus, og skape merverdi for våre samarbeidspartnere, kunder og interessenter gjennom kontinuerlig produktutvikling.
 • Sørge for at selskapet til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene.
 • Fremme kunnskapen om og forståelsen av havnen og sjøtransportens betydning i våre omgivelser.
 • Sørge for at Grenland Havn IKS drives forretningsmessig forsvarlig.
 • Deltakelse i datterselskap
 • Videreføre og kontinuerlig forbedre selskapets miljø- og klimabidrag.

Kvalifikasjoner

 • Solid ledererfaring. Gjerne fra ledelse i skjæringspunktet mellom kommersiell og offentlig virksomhet.
 • God rolleforståelse med evne til å avveie hensyn til økonomi og samfunnsoppdrag innenfor selskapets rammebetingelser.
 • Høy grad av integritet, en tydelig og trygg lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt.
 • Fortrinnsvis høyere utdannelse.
 • Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby en utfordrende og spennende topplederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i utviklingen av havnevirksomheten. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Selskapet har firmahytte på fjellet og langsiktig leieavtale for hus på Langøya.

Kontaktpersoner og søknadshåndtering

 • I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.
 • Vår rådgiver i Ambire as; Kristin Skjold-Larsen, tlf. 909 69 051 kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale innledningsvis. For mer informasjon kan også styrets leder, Roy Vardheim, kontaktes på tlf. 913 27 716, samt havnedirektør Finn Flogstad kontaktes på tlf. 90766135. Se for øvrig selskapets hjemmesider www.grenland-havn.no og på facebook.

Om arbeidsgiveren

Grenland Havn er en av Norges viktigste havner. Havnen skal videreutvikles og aktivitetene økes, med forankring i de betydelige transportbehov som industri og reiseliv representerer. Havnen skal bidra i regionens næringsutvikling og sikre og forbedre konkurransekraften til eksisterende og nye brukere. Hensynet til miljø og lokalsamfunn skal være en naturlig del av den kommersielle og regionale utvikling. Grenland Havn IKS skal bidra til at regionen framstår som et attraktivt kystområde.
Godsvolumet på Breviksterminalen er i sterk vekst og er den viktigste stykkgodsterminalen for regionens industri og næringsliv. Høy regularitet for drift av mobilkranene og økt drift av jernbanetilbudet til/fra terminalen vektlegges. Økt fremtidig bruk av autonome fartøy og kjøretøy vil bidra til endringsbehov.
Langesund Fergeterminal er hovedterminal for gods og passasjerer til/ fra Danmark og linjetilbudet ønskes videreutviklet. Skien Havneterminal, Dypvannskai, Krankai og Tinfoskai står alle overfor potensiell utvikling. Farleden til Grenland forbedres og ny hovedled er under arbeid av Kystverket.
Grenland Havn IKS står nå også overfor en av de største nysatsningene i selskapets historie; en satsning som vil få store ringvirkninger for næringsutviklingen i regionen vår. I området Frier Vest skal det bygges ny havneterminal for det som skal bli Norges største industri- og næringsareal i samarbeid med offentlige og private aktører. I den forbindelse har det blitt etablert et nytt selskap; Frier Vest Holding AS, basert på selskapene Frier Vest AS og Grenland Havn Eiendom AS. Det legges opp til et tett samarbeid mellom Grenland Havn IKS og Frier Vest Holding AS.
Grenland Havn IKS er eid av Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner. Grenland Havn IKS har helt eller delvis eierskap i flere datterselskap.
Selskapet har i dag 18 ansatte og er ISO 14001 sertifisert.

Les annonsen på FINN.no og søk her

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson Kristin Skjold-Larsen, Rådgiver Ambire, mobil 90969051.

Innseilingen til Grenland gjøres sikrere og mer effektiv

Ved inngangen til nytt år starter Kystverket anleggsarbeidet som skal utbedre innseilingen til Grenland for å øke effektivitet og sikkerhet. Det er prosjektert utdyping for fartøy med dypgående på henholdsvis 12,5 meter og 14 meter i farleden. Med denne endringen får store skip en tredje innseilingsmulighet til Grenland. Bakgrunnen for Kystverkets prosjekt «Innseiling Grenland» er den tunge satsingen for å utvikle Grenland havn til ei nasjonal servicehavn for enhetsgods med import til Østlandet og områder i Vest-Norge forteller Kystverket i en pressemelding. Vi har tidligere skrevet om prosjektet, og fra og med første uken i januar 2021 starter anleggsarbeidet.

Første del av prosjektet vil være Gamle Langesund hvor farleden skal gjøres bredere, dypere og rettere. For å få til dette må 140.000 kubikkmeter fjell fjernes. Det blir satt opp midlertidige seilingsmerker i Gamle Langesund som stenger farleden gjennom anleggsområdet. Kystverket ber sjøfarende ta hensyn til dette og følge med på meldinger meldt til EFS, forteller prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket. Hun gjør også oppmerksom på at det må påregnes noe støy fra anleggsarbeidene.

I tillegg til endringene i Gamle Langesund omfatter også prosjektet fjerning av tre små grunner i Kalvenløpet: Kløsteinbåen, Midtfjordbåen og Orebuktbåen, på til sammen om lag 3 000 kubikkmeter fjell. Sprengningsmassene deponeres i godkjent sjødeponi i tilknytning til utdypingsfeltene, i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Etter at utdypingen er ferdig skal nye navigasjonsinnretninger installeres langs farleden som en del av utbedringa, opplyser prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket.

Entreprenør for prosjektet er Wasa Dredging AS. På Langesund fergeterminal ligger for tiden borerigg, lektere og annet utstyr som vil bli brukt i anleggsarbeidet. Hele prosjektet er forventet å gjennomføres i løpet av 3-5 måneder. Les mer om prosjektet på Kystverket sin nettside.

Utstyr til anleggsarbeidet ligger for tiden på Langesund fergeterminal.

Refleksjoner ved slutten av 2020

Ettersom 2020 nærmer seg slutten, er det naturlig å gjøre seg noen refleksjoner på året som skulle vise seg å bli litt utenom det vanlige. Da landet stengte ned i mars og vi innså at pandemien ville påvirke hele verden, fryktet vi hvilke konsekvenser dette ville få for næringslivet i region vår. Når vi ser på hele 2020 samlet, så registrerer vi at næringslivet i regionen har klart å opprettholde høy produksjon gjennom året. Godsvolumene over Grenland Havn har i 2020 vært svakt økende i forhold til 2019, til tross for at Fjord Line har hatt et uheldig år med innstilte seilinger fra 27. oktober.

Etter at Yara besluttet å benytte Breviksterminalen som utskipningshavn, har aktiviteten der økt betraktelig. Maersk og MSC har etablert nye containerlinjer og knytter dermed Breviksterminalen til store og viktige logistikknutepunkt som Rotterdam, Bremerhaven, Hamburg og Antwerpen. Dette gir industrien og næringslivet i regionen flere alternative transportruter for gods som fraktes til og fra Europa og resten av verden. Vi tror at en rekke andre industriaktører i Grenland også vil gjøre mer bruk av Breviksterminalen fremover.

Skien Havneterminal gjør det svært godt. Nærmest alt tilgjengelig areal er utleid, og vi jobber for å sikre tilgang til mer arealer når Skutevikåsen blir nedsprengt. Det er særlig hyggelig å registrere at våre naboer og leietagere ved Skien Havneterminal vokser og har suksess.

Herøya har vi revet «Velferdshuset» for å bedre arealutnyttelsen og åpne for utleiemuligheter. Markedet for tømmer har vært dårlig i 2020. Dette skyldes tørkesommer og stort uttak av virke i mellom-Europa, noe som har hatt negativ effekt på tømmervolumene i Grenland Havn.

AUTONOMI

Det autonome skipet Yara Birkeland ankom Breviksterminalen i november for å gjennomføre testing av containerlasting og –lossing, før det seiler videre til Horten for ytterligere testing og tilrettelegging for autonom operasjon senere i desember. Testene har gått svært bra.

Etter planen skal det fullelektriske containerskipet frakte containere fra Yara på Herøya til Breviksterminalen, hvor de vil bli lastet om til større containerskip som tar containerne ut til logistikk-knutepunkt i Europa og deretter videre ut i verden. Yara Birkeland er planlagt i drift høsten 2021, og vi ser med glede frem til oppstarten.

GRØNT FOKUS OG KLIMAPOSITIV REGION

Grenland Havn IKS er medlem av Industrial Green Tech (IGT). Denne klyngen består av regionens største og viktigste industri- og næringsaktører, samt tilhørende virkemiddelapparat. IGT har satt seg ambisiøse mål, nemlig at Grenland skal bli verdens første klimapositive region innen 2050. Vi har dessuten signert klimaavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune nå i høst. Dette sporer oss til ytterligere arbeid for å redusere klimabelastning og bedre miljøet.

I tillegg har vi fornyet vårt miljøstyringssertifikat ISO 14001 for tre nye år, frem til 2024. Det er DNV-GL som utsteder sertifikatet, og det er kun et fåtall havner i Norge som har denne miljøsertifiseringen.

Beslutningen om å satse på karbonfangst ved Norcem Brevik vekker stor interesse. Planen er at første utskipning skal gå fra Breviksterminalen høsten 2025. Årsvolum er estimert til ca 400.000 tonn.

Yara har uttrykt ambisjon om å konvertere fra gass til elektrisk drift for ammoniakkfabrikken i Porsgrunn. Vi håper de lykkes med finansiering av disse planene. Dette vil redusere utslipp av CO2 med 800.000 tonn årlig.

INDUSTRIUTVIKLINGSPROSJEKTET FRIER VEST

Bamble kommune, Ineos AS og Grenland Havn IKS har ferdigstilt arbeidene som ligger til grunn for å fremme reguleringsplan for området Frier Vest. Vi forventer at reguleringsplanen vil bli behandlet i kommunestyret i Bamble i midten av februar 2021.

Vårt datterselskap Grenland Havn Eiendom AS, har kjøpt alle tomtene øst for Asdalstrandveien og mellom ØPD og Ineos, i alt 22 hus og hytter og grunneiendom.

Samarbeidet med Bamble kommune og Ineos har dannet grunnlaget for den videre prosessen med utvikling av Frier Vest som Norges største industri- og næringsområde. Frier Vest Holding AS er etablert og rigget i stand til ny selskapsstruktur for prosjektet. Geotekniske undersøkelser i sjø er gjennomført på Asdalstrand og en planlegger for oppstart på området.

Vi merker en økt interesse for vårt arbeid og for de muligheter vi mener Frier Vest representerer, og vi ser fram til å markedsføre prosjektet straks alle tillatelser er innhentet. Godkjenning av reguleringsplan vil være en viktig milepæl for Frier Vest.

For tiden holder vi på med å rekruttere ny direktør for Frier Vest Holding AS, og å etablere styret for samme selskap.

ANSATTE

Vårt hovedfokus har vært å opprettholde driften til tross for smitteverntiltakene. Vi teller 18 fast ansatte. All honnør til hver og en som står på hver dag gjennom hele året! Vi er takknemlige for at ingen av våre ansatte har blitt smittet og ser fram til at vaksine gjøres tilgjengelig for befolkningen.

Reisevirksomhet og fysiske møter har blitt betydelig redusert, og vi har erfart at digitale løsninger for møtevirksomhet har bidratt til reduserte kostnader og i enkelte tilfeller bedre effektivitet. Det har vært nyttig læring. Samtidig legger vi vekt på at vi skal være imøtekommende, søke samarbeid og jobbe på en slik måte at vi blir en foretrukken samarbeidspartner.

KUNDER OG MARKED

Grenland Havn IKS er heldig som får arbeide med så mange spennende prosjekter og utfordringer, og som i mange tilfeller bidrar til utvikling av næringslivet i regionen. Vi har god tro på at markedet vil løfte seg når samfunnet igjen normaliserer seg. Det vil nok ta noe tid, men forhåpentligvis er vi i løpet av andre halvår neste år i nærheten av det normale liv vi hadde før pandemien.

Vi ønsker alle kunder, samarbeidspartnere og innbyggere i Grenland en riktig god jul og et godt nyttår!

Med vennlig hilsen

Finn Flogstad, Havnedirektør i Grenland Havn IKS

Havnedirektør Finn Flogstad

Overvåkning av vannkvalitet i Langesundsfjorden

Grenland Havn er opptatt av å begrense miljøbelastningen fra vår aktivitet og dette er nedfelt i vår miljøvisjon; Grenland Havn IKS skal kontinuerlig redusere miljøbelastningen relatert til egen virksomhet og være en pådriver for at tilknyttet virksomhet gjør det samme, fortrinnsvis gjennom samarbeid og anvendelse av ny teknologi.

Vi retter miljøinnsatsen mot flere konkrete arbeidsoppgaver som du kan lese mer om her. Ett av områdene vi har fokus på er kartlegging og analyser av risiko og utslipp til omgivelsene som stammer fra havnevirksomheten.

Ved Langesund fergeterminal har vi systematisk overvåkning av vannkvalitet for å forsikre oss om at havnevirksomheten ikke bidrar til utslipp i Langesundsfjorden. Vannprøver kan gi verdifull innsikt i hvilke organismer som befinner seg i sjøen. De kan også gi informasjon om spesifikke giftstoffer i vannet. Under kaidekket på Langesund fergeterminal oppbevares muddermasser i form av sand og leire som følge av utbyggingen av fergeterminalen. Muddermassene inneholder giftstoffer som ikke må sive ut i fjorden.

Siden 2013 har Grenland Havn foretatt målinger på vannkvaliteten i Langesundsfjorden. Det var opprinnelig et krav fra Fylkesmannen for å sikre at deponiet er tett, men Grenland Havn har valgt å fortsette dette viktige arbeidet. «Vi er opptatt av å sikre at Grenland Havn sin aktivitet ikke er til skade for omgivelsene, derfor er det viktig for oss å overvåke vannkvaliteten ved Langesund fergeterminal slik at vi raskt kan sette inn tiltak dersom det skulle bli nødvendig» sier Torben Jepsen, driftssjef i Grenland Havn.  

SLIK OVERVÅKES VANNKVALITETEN

Det er Norconsult som foretar målinger på vannkvaliteten og analyserer vannprøvene på oppdrag fra Grenland Havn. Vi opererer med tre målepunkt; to på Langesund fergeterminal og ett på Kuskjær. Måleområdet er hele Langesundsfjorden.

To ganger i året settes prøvene ut, høst og vår. Prøvene måler spesifikke giftstoffer i vannet over en fireukers periode. Ved å benytte passive prøvetakere, på fagspråket kalt SPMD, kan miljøgifter kartlegges. De passive prøvetakerne ser ut som små bokser, og plasseres to meter under vann. Boksene har en membran som er som en svamp som suger til seg partikler fra vannet. Ved å analysere mengden som tas opp på dette «papiret», kan en si noe om kvaliteten på sjøvannet.

Det er et nasjonalt miljømål at grenseverdiene skal ha tilstandsklasse 2, «god», og det er her vi befinner oss. Så langt er det ingenting som tyder på at miljøgifter siver ut fra deponiet.

Det er Karin Raamat, marinbiolog og miljørådgiver i Norconsult, som utfører prøvetakingen. «Ved hjelp av passive prøvetakere måles ph-verdien i vannet. Vi vet at giften er der, men ikke om den siver ut. Dersom ph-verdiene i de tre målepunktene er like, tyder det på at deponiet er tett og ikke lekker.»

VISSTE DU AT…

… man tidligere benyttet blåskjell for å overvåke vannkvalitet? Det viste seg at målingene var mer unøyaktige enn ved bruk av SPMD-membran fordi blåskjellene «renser» seg selv, og dermed ga større feilmargin i resultatene.

Ny losbåtstasjon vekker oppsikt i Langesund

Losbåtførerstasjon Grenland Havn

Den 10. november kunne Grenland Havn overrekke nøkkelen til nybygd losbåtstasjon til en forventningsfull leietager Buksér og Berging.

Lostilbringertjenesten som Buksér og Berging driver på oppdrag fra Kystverket, var tidligere sentralt plassert på Søndre Dampskipskai i Langesund sentrum, men i forbindelse med renoveringen av brygga måtte huset rives.

Nå er losbåtførerne installert i nytt og moderne bygg ved kaikanten på den gamle Skarweld-tomten ved Langesund Fergeterminal. Det røde bygget har med sitt moderne uttrykk og synlige beliggenhet på kaikanten ved innseilingen til Kongshavn, vakt oppmerksomhet i Langesund. Arkitektkontoret DuPoint har tegnet bygget og hentet inspirasjon til fargebruk både fra losbåtene og miljøet ellers ved Kongshavn. Bygget er basert på containere, og er levert av Camp Supply International AS.

Grenland Havn la vekt på at bygget skulle passe med den gamle bebyggelsen i Langesund, med Langesund Fergeterminal som nærmeste nabo, og nye Smietangen som ligger tett på. Samtidig har det vært avgjørende å kunne sikre komfort og god lydisolering slik at beboerne kan sove der på dagtid.

Losbåtstasjonen inneholder fem lugarer med bad, stue, kjøkken, vaskerom og kontor. I tillegg disponerer Buksér og Berging på området både garasje og kaiplasser. Utsikten til Langøya og Smietangen er upåklagelig og det er gåavstand til sentrum.

Til våren vil Grenland Havn opparbeide utearealene. Planen for området er å utvide med flere lignende bygg dersom markedet etterspør det.

Fleet manager Sjur Jacobsen i Buksér og Berging sier at losbåtstasjonen i Langesund er blant landets absolutt fineste.  «Våre folk er svært fornøyde med det nye huset, fasilitetene og beliggenheten. Her har vi full kontroll med fartøyene våre og svært sentral plassering for oppdragene vi gjør til sjøs. Vi har gjennom flere tiår hatt et meget godt samarbeid med Grenland Havn, og gleder oss over at dette styrkes ytterligere ved en langvarig leieavtale for det flotte nybygget losbåtførerne nå har flyttet inn i.»

Vi i Grenland Havn er opptatt av å legge til rette for at samfunnsnyttige tjenester som losen, er lokalisert i fjorden. Vi er derfor fornøyde med at vi har kunnet etablere en ny losbåtstasjon som er attraktiv også for fremtiden.  

Losbåtstasjon Langesund Grenland Havn
Losbåtstasjonen i Langesund ligger ytterst på kaikanten mot Smietangen og Kongshavn.
Overtagelse av ny losbåtstasjon i Langesund. Fra venstre Torben Jepsen i Grenland Havn, Sjur Jacobsen i Buksér og Berging og Hege Svendsen i Grenland Havn.
Bygget er satt sammen av 6 containere som ble heist på plass.

Vekst for bedriftene ved Skien Havneterminal

Industriområdet rundt Skien Havneterminal er i stadig endring og opplever økende aktivitet. Flere av aktørene i området har hatt vekst i koronaåret. Vår nabo Aaltvedt Betong rapporterer om rekordomsetning. Vår leietaker Colliflow, som leverer tredjeparts logistikkløsninger, vokser i takt med utviklingen innenfor netthandelen. I år har de gjort store investeringer i et moderne robotlager for å mer effektivt kunne håndtere større varemengder.

Som et resultat av fokuset på gjenbruk i det grønne skiftet, åpner det seg flere muligheter som har gitt vekst for Bjorstaddalen Næring. For Grenland Havn gir det mer volum over kai.

I 2017 solgte Grenland Havn tomt til Statnett og de har siden den gang etablert seg i nye lokaler. Nå er en videreføring av prosjektet i gang og de vil utvide med kaianlegg.
Stena Recycling er en annen aktør som leier areal på Kjeøya. Som følge av økende etterspørsel har de i løpet av andre halvår 2019 og første halvår i år, fått utvidet sitt areal.

Grenland Havn ønsker å legge til rette for at flere bedrifter kan etablere seg i området. Vi har ca. 17 mål tilgjengelig areal som ikke er opparbeidet ennå. Dette arealet ønsker vi å utnytte til å skape mer virksomhet. Vi er overbeviste om at aktivitet avler aktivitet, og at bedriftene får synergier ved at området blir ytterligere befestet som et attraktivt industriområde.

Når store aktører etablerer seg, så gir det gjerne flere forretningsmuligheter også for mindre bedrifter. I 2021 håper vi at Agility Subsea Fabrication vil flytte mer av sin aktivitet til Skien og Vold.

Test av lasting og lossing av Yara Birkeland

Den siste tiden har vi hatt gleden av å ha Yara Birkeland liggende ved Breviksterminalen. Etter planen skal det fullelektriske containerskipet frakte containere fra Yara på Herøya til Breviksterminalen, hvor de vil bli lastet om til større containerskip og fraktes ut til logistikk-knutepunkt i Europa og deretter videre ut i verden.

Skipet har gjennomgått tester av stabilitet blant annet i forbindelse med lasting og lossing av containere. Involvert i testingen var Yara, North Sea Terminal, Grenland Havn, Massterly, Bilfinger og Kongsberg Maritime. For Grenland Havn og North Sea Terminal sin del var det særlig stor spenning knyttet til gjennomføringen av en full lastesekvens. Skipet har plass til 104 containere som  hver veier 27 tonn. Hver av disse containerne har sin spesifikke plass i «containerracken» om bord i skipet. Lastesekvensen ble gjennomført på kortere tid enn forventet og tidsbruken lover godt for det videre prosjektet.

Yara Birkeland vil fremover bli liggende i Horten for ytterligere testing og tilrettelegging for autonom operasjon.

Skipets nøkkeltall:

Lengde 80 meter

Bredde 15 meter

Dybde 12 meter

Marsjfart 6-7 knop

Maksfart 13 knop

Batterikapasitet 7 MWt ( noe som tilsvarer ca 80 Teslabatterier).

Lasting av Yara Birkeland med Grenland Havns mobilkran.
Yara Birkeland på vei ut fra Grenland Havn og med god fart mot Horten.

Vi ønsker Yara Birkeland velkommen til Breviksterminalen

I dag har vi hatt gleden av å kunne ønske Yara Birkeland velkommen til Breviksterminalen for første gang. Skipet vil i en periode fremover ligge på Breviksterminalen for å gjennomføre testing av lasting og lossing av containere. Yara Birkeland er et resultat av Yaras ambisjon om å å finne klimavennlige og innovative løsninger. Skipet er ferdigstilt hos Vard Brattvåg og ble nylig overlevert til Yara. I tiden fremover vil skipet gjennomgå testing av containerlasting og stabilitet både i Brevik og i Horten som forberedelser til å kunne operere autonomt. Når det gjelder løsninger for den autonome logistikken på land som opprinnelig var en del av prosjektet, så jobbes det fortsatt med å finne forenklede løsninger, sier Yara i en pressemelding.

Vi i Grenland Havn IKS er svært fornøyde med å kunne ta del i dette innovative utviklingsprosjektet. På Breviksterminalen ventet kranførere og terminalarbeidere spent på å ta skipet nærmere i øyensyn etter å ha jobbet med prosjektet over lengre tid. Vi er entusiastiske over å være et skritt nærmere å få fraktet Yaras containere ut i verden på kjøl.

Her kan du lese mer om hvordan det gikk å teste skipets stabilitet ved lasting og lossing av containere mens det lå til kai på Breviksterminalen.

Yara Birkeland turner ved Grenlandsbrua på vei fra Trosvik i Brevik
Yara Birkeland passerer under Breviksbrua
Kranfører Olav Vaagen i Grenland Havn ønsker Yara Birkeland velkommen til Breviksterminalen.

SIGNERTE AVTALE MED KLIMA- OG ENERGINETTVERKET I VESTFOLD OG TELEMARK

Grenland Havn IKS støtter Vestfold og Telemark fylkeskommunes langsiktige klimamål og vil gå foran som klimaansvarlig virksomhet i vår region. Finn Flogstad, havnedirektør i Grenland Havn, signerte derfor i dag avtalen med klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt seg som mål å redusere alle klimagassutslipp i fylket med 60% innen 2030 sammenliknet med 2009. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen har invitert med seg næringslivet, kommunene, landbruk, akademia, frivillige organisasjoner og innbyggerne til å samarbeide om å gjennomføre tiltak som bidrar til at vi kan nå målet.

Gjennom avtalen forplikter vi oss til å forankre klimaarbeidet og grønne muligheter i toppledelsen, å arbeide systematisk med klima- og miljøstyring, å gjennomføre årlig klimaregnskap og etter hvert klimabudsjett og ellers å bidra aktivt inn i nettverket.

Bærekraftig utvikling er forankret i Grenland Havn sin visjon og som en av få norske havner er vi miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. For oss er det derfor essensielt å støtte opp om initiativ og samarbeidskonstellasjoner som gjør at vi kan bidra til grønn omstilling.

Unifeeder inkluderer Brevik i ukentlige seilinger til Bremerhaven og Hamburg

Nylig fikk vi bekreftelsen som Grenland Havn IKS og NorthSea Terminal har ventet på – rederiet Unifeeder inkluderer anløp i Brevik for ytterligere én av sine containerlinjer: Bremerhaven og Hamburg.

Direkte tilknytning til to viktige og store logistikknutepunkt som Bremerhaven og Hamburg, vil gi vareeiere i Grenland enda en alternativ transportrute for råvarer og ferdigvarer som fraktes til Europa og derfra ut i resten av verden. Unifeeder svarer med dette tilbudet på en økt etterspørsel etter flere linjer og kortere transittider mellom Norge og de kontinentale knutepunktene.

Det første anløpet til Unifeeder i Brevik er planlagt 31. oktober 2020.

Thorbjørn Aasig Lund, daglig leder ved NorthSea Terminal, sier at det er svært positivt at Breviksterminalen nå vil kunne tilby kundene nok en konkurransedyktig inngangsport til kontinentet, og gleder seg over samarbeidet med Unifeeder.

Fra før er Breviksterminalen tilknyttet Rotterdam med Unifeeders ukentlige containerlinje, og det er også ukentlige anløp av DFDS sine ro-ro skip fra Ghent og Immingham.

Breviksterminalen er eid av Grenland Havn IKS, mens NorthSea Terminal AS opererer terminalen og har ansvaret for den daglige driften.

Finn Flogstad, direktør i Grenland Havn, ønsker den nye linjen varmt velkommen. -Sjøtransport er det mest miljøvennlige transportmiddelet på lange avstander. Vi arbeider aktivt for at at lokal industri og vareeiere kan finne effektive og miljøvennlige transportløsninger, og da trenger vi et bredt tilbud. Jo mer gods som reiser sjøveien heller enn landeveien, jo bedre er det for klima.

Unifeeder knytter Breviksterminalen til kontinentet gjennom sin kontainerlinje. Kilde: Unifeeder

Vil du være med å forme morgendagens grønne industri? Spennende lederstilling er utlyst

Bamble kommune og Grenland Havn IKS står nå overfor en stor nysatsning; en satsning som vil få store ringvirkninger for næringsutviklingen i regionen vår. I området Frier Vest skal det bygges ny havneterminal og det som skal bli Norges største industri- og næringsareal. 

I den forbindelse etablerer Bamble kommune og Grenland Havn IKS et nytt selskap som søker en kommersielt orientert daglig leder til å drive dette spennende arbeidet.

For fullstendig stillingsutlysning, se finn.no.

Karbonfangst i Brevik blir en gasspedal for å nå klimamålene

Den 21. september la regjeringen frem sine planer om å starte gjenvinning av CO2 ved Norcems sementproduksjon i Brevik. Det er det største klimaprosjektet i Norgeshistorien, og vil bidra til at Norge når sitt klimamål om å redusere utslippene med minst 50% fra 1990-nivå innen 2030.

I tillegg er teknologien et steg på veien som kan gi Norge sjansen til å forvandle gassreservene i Nordsjøen og Norskehavet til utslippsfritt hydrogen.

CCS (Carbon Capture and Storage) omfatter teknologi som fanger, transporterer og lagrer menneskeskapt CO₂ trygt under bakken, og altså sørger for at den sendes tilbake dit mye av den kom fra. Uten CCS blir det umulig å få til utslippsfri produksjon av sement, kunstgjødsel og avfallsbasert energi.

Tiltaket i Brevik vil bane vei for nye prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Erfaringene fra Norcem kan føre til karbonfangst ved flere sementfabrikker, og dermed til at næringen kan redusere sine utslipp betydelig.

Flytende CO₂ vil lagres på tanker på Norcem sitt område på Breviksterminalen, før den blir ledet i underjordiske rør bort til kaikanten. Der vil den lastes over på skip som vil frakte den videre til et nytt mottaksanlegg for CO₂ på land; Naturgassparken i Øygarden på vestlandet. Derfra fraktes gassen til permanent lagring i geologiske formasjoner i Nordsjøen.

Skipet skal også kunne kobles til landstrøm når det ligger ved Breviksterminalen.  Det er forventet at anlegget til Norcem skal produsere 400 000 tonn CO2 i året, noe som tilsvarer utslippene til 200 000 fossildrevne biler. Mengden CO2 som transporteres ut fra Breviksterminalen vil medføre omtrent 80 anløp i året.

Regjeringen har lagt sitt forslag frem til Stortinget, der det vil bli endelig behandlet i forbindelse med statsbudsjettet 2021. Dersom det vedtas, vil anlegget på Norcem stå klart i 2024.

CCS prosjektet vil få store ringvirkninger for regionen vår. Det vil ha en positiv effekt på allerede eksisterende arbeidsplasser og det vil skape flere nye.

-Det er spennende og ikke minst lærerikt å få være med på en storsatsning av en slik skala, sier driftssjef i Grenland Havn, Torben Jepsen. -Vi jobber aktivt for et grønt skifte i regionens industri, og med klarsignal for fangstanlegget i Brevik, blir Norcem nå et miljøfyrtårn innen sementindustrien. Brevik blir et midtpunkt for klimasatsningen og for alvor satt på Norgeskartet.

Grenland Havn trer inn i samarbeidsprosjektet Powered by Telemark

Powered by Telemark er et kommunikasjonsprosjekt som skal synliggjøre Telemarksregionen og den grønne industrien i området. Prosjektet jobber for å tiltrekke nye etableringer av grønn industri og næringsvirksomhet til regionen vår. Målet er økt verdiskapning og at vi skal få flere arbeidsplasser innenfor bærekraftig næring her i Telemark.

Dette er helt i tråd med Grenland Havn sin visjon og forretningsidé. Det er viktig for oss å være med i samarbeidet og vi bidrar aktivt i styringsgruppen og faggruppen, og med finansiell støtte.

Vi er overbevist om at samlet innsats fra privat næringsliv og offentlig sektor vil bidra til at regionen fremstår attraktiv for investorer og nye aktører som vil etablere seg.

Neste utgave av magasinet Powered by Telemark har tema sirkulærøkonomi og kommer ut i forbindelse med Industriuka 2. – 6. november. Les mer om Powered by Telemark, hør podcast eller les Power Stories her.  

Vi støtter årets TV-aksjon «Et hav av muligheter»

Åtte millioner tonn plast går ut i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Derfor støtter Grenland Havn årets tv-aksjon den 18. oktober.

Innsamlede penger går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Midlene fra tv-aksjonen skal brukes der det monner mest: En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sør-øst Asia, derfor er tv-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Thailand, Filippinene, Indonesia og Vietnam. Tiltakene skal etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer. Søppel som i dag ender i naturen skal samles og resirkuleres, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

Vi i Grenland Havn har et stort ansvar for å gjøre hva vi kan for å redusere mengden plast i havet. Vi legger stor vekt på å tilby et avfallsmottak som legger til rette for at mest mulig søppel fra skip som kommer inn i vårt havneområde blir avlevert, sortert og levert videre til resirkulering.

Grenland Havn IKS er som en av svært få havner i Norge miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Det betyr at vi forplikter oss til å overvåke og stadig forbedre vår virksomhets påvirkning på miljøet, deriblant avfall. Alle havner er pålagt å ha en avfallsplan som er godkjent av fylkeskommunen. Dette er et direktiv fra EU.

Hele året har vi fokus på å redusere mengden avfall som potensielt kan havne i havet. Vi har en undervannsdrone som vi blant annet bruker til å rydde strender og havnebasseng.

SLIK STØTTER VI ÅRETS TV-AKSJON

For hvert anløp i Grenland Havn i perioden 1. til og med 18. oktober gir vi kroner 200,- i støtte til TV-aksjonen. Følg med på vår Facebook-side for oppdateringer på hvor mange anløp det har vært i perioden, og hva sluttsummen blir.

Engasjer deg du også! Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Grenland Havn bidrar til verdens største dugnad: å bekjempe plast i havet. Engasjer deg du også!

Fra avfall til møbler – treflis fra Skien blir møbelspon i Riga

På Bjorstadalen avfallsanlegg i Skien males gamle rivningsmaterialer og trevirke opp til treflis, og ender som møbelspon i IKEA-møbler. Hvordan kan det ha seg?

Renovasjon i Grenland har som første renovasjonsselskap i Norge inngått historisk avtale om materialgjenvinning. Istedenfor å forbrenne materialene, skal de gjenbrukes. Gamle møbler blir til nye.

Det er gjenvinningsselskapet Geminor som har fått i oppdrag å gjenvinne avfallet til ny produksjon. Tidligere denne uken ble over 6 000 kubikk treflis lastet på båten «Kairit», og skipet ut fra Skien Havneterminal med kurs for Riga. Der ender det altså opp i møbelproduksjonen til Ikea.

At flere tusen tonn gamle rivningsmaterialer går til gjenvinning istedenfor forbrenning, er et stort steg i riktig retning. Gjenbruk er miljøvennlig!

Gamle Langesund blir ny farled for skipstrafikken inn og ut av Grenland

Kystverket vil rette ut Gamle Langesund mellom Langøya og Gjeterøya. Det vil gi store skip en tredje innseiling til Grenland.

Seilingsleden inn og ut av Grenland har i dag to farleder, det er Kalvenløpet og Dypingen. Med utdyping av Gamle Langesund mellom Gjeterøya og Langøya, vil skipstrafikken få en rettere seilas enn de to andre løpene. Dette vil redusere ulykkesrisikoen i området og øke fremkommeligheten.

-Dette er positivt, sier havnekaptein Walter Ahlgreen. Han forklarer:

-Grenland Havn planlegger ytterligere utvidelse av kapasiteten i årene fremover, noe som vil bidra til mer skipstrafikk. Innseilingen i dag karakteriseres som vanskelig og uten tiltak i farvannet vil en økning av skipstrafikken føre til større risiko for at uønskede hendelser inntreffer. Utvidelsen vil gi en sikrere farled i dårlig sikt med for eksempel tåke. Bedre fremkommelighet reduserer dessuten risiko for grunnstøtning og dermed fare for miljøforurensning. Farleden blir bredere, dypere og med færre kursendringer.

Det er Kystverket som er ansvarlige for prosjektet. Sprengning og utdypning av masse vil bli synlig og merkbart, både i Gamle Langesund og i Kalvenløpet. Kystverket igangsetter arbeidet med utdypning og mudring i desember 2020, og vil avslutte anleggsarbeidene sommeren 2021.

Tre grunne partier, deriblant Orebuktbåen og Kløvsteinbåen i Kalvenløpet (Helgeroafjorden), skal sprenges slik at hele leden vil ha sikker dybde for fartøyer inntil 14 m dypgående.

Grenland Havn har vært en pådriver for tiltaket siden oppstarten i 2015. Tiltaket inngår i Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2023, og har et kostnadsestimat i størrelsesorden 100 mnok.

Kystverkets forprosjektrapport for Innseiling Grenland er tilgjengelig her.

Fra skolebenk til kontorpult – nye oppgaver for bachelorstudenten Jonas

Jonas Bohnhorst (23) studerer bachelor i skipsfart og logistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Bakkenteigen i Horten. Kragerøgutten er utplassert i Grenland Havn frem til jul for å få førstehåndskunnskap om havnevirksomhet og infrastuktur i havn.

-Jeg er veldig glad for å få denne muligheten til å lære om den maritime næringen og få relevant erfaring. Det er interessant å lære om arbeidskultur og se hvordan ting faktisk henger sammen i det virkelige liv, sier Jonas.

Studentene ved USN kan søke utplasseringsplass i siste fase av bachelorstudiet, og Grenland Havn var førstevalget til Jonas.

Universitetet ønsker å tilby så mange som mulig relevant arbeidserfaring, men opplever at «korona-situasjonen» gjør at det er færre plasser i lokale bedrifter. Man må selv ta initiativ til å finne sitt eget oppdrag, og en prakisplass er et attraktivt alternativ for studentene.  

– Det skjer utrolig mye innenfor skipsfart og logistikk, med «det grønne skiftet» og utvikling av grønn industri, og sjøtransport er en næring med en kjempespennende fremtid foran seg. Det ønsker jeg å være en del av, sier Jonas.

Mens han er i Grenland Havn skal Jonas jobbe med prosjekt «Havnedata 2020», der han tar for seg tekniske data og infrastruktur på havneområder og kaier. I tillegg vil han bistå med  oppgaver innen miljøspørsmål og kystfartprogrammet, for å nevne noe.

Eksamen til jul består av en innleveringsoppgave som egentlig er en eneste stor loggbok fra erfaringene han har gjort seg. Karakteren utgjør 30 studiepoeng. I tillegg venter eksamen i sjørett som gir 7 studiepoeng. – Hadde jeg ikke fått denne muligheten ville jeg studert som vanlig og fått 30 studiepoeng dette semesteret. Praksis gir på flere måter en ekstra tyngde i bachelorgraden.

– Så langt har vi god erfaring med å tilknytte oss unge, læringsvillige studenter og traineer. Ikke bare har de et stort engasjement, men de har også et friskt blikk på både oss og havnenæringen som kan være veldig positivt, sier havnekaptein Walter Ahlgreen. Grenland Havn er tilknyttet Trainee Telemark programmet, og har hvert år flere unge sommervikarer inn gjennom dørene. – Vi legger til rette for at ungdommen skal få arbeidserfaring, det er et viktig bidrag til fremtidens kompetanse.

Student ved USN Jonas Bohnhorst er utplassert i Grenland Havn denne høsten.

Full aksjon i elva

Sent tirsdag kveld 14. juli ble en eldgammel hjemmesnekret flytebrygge bestående av trær, jord, isopor og plank observert flytende nedover elva fra Skien til Porsgrunn etter at den trolig hadde slitt seg.

Vraket førte til full aksjon og på et tidspunkt måtte elva stenges for båttrafikk for at det ikke skulle skape ulykker. Det var vakthavende i Grenland Havn IKS, driftssjef Torben Jepsen, som tok i mot varselet tirsdag kveld.

Både brannvesenet og Grenland Havn var involvert i aksjonen, og ved hjelp av privatpersoner fikk de geleidet den hjemmesnekrede flytebrygga til Østre brygge like ved Ælvespeilet i Porsgrunn. Målet var å få kontroll på vraket og hindre at søppelet kom ut i Frierfjorden der det er høy skipstrafikk. Like etter kl. 23 kunne Sjøtrafikksentralen åpne for fri ferdsel igjen, og arbeidet med å få søppelet opp av elva startet.

-Det var tungt arbeid, forteller Jepsen, og han kalte på drahjelp fra Transportservice i Skien, som på kort varsel stilte med kranbil med klype. -Kranbilen fikk løftet mesteparten av vraket opp i en container, bit for bit, men ved 01.20 tiden måtte vi gi oss på grunn av mørket.

Onsdag ble siste rest av søppelet ryddet, og det er trygt å ferdes langs elvebredden igjen.

To meter høye trær ble observert på den eldgamle flytebryggen som forårsaket nattens aksjon i elva. Foto: Jon Kostveit
Transportservice Skien ble rekvirert av Grenland Havn, og møtte på kort varsel med riktig utstyr for oppgaven. Klypa ble håndtert av Thor Erling Kristoffersen. Foto: Grenland Havn
Det ble vurdert å legge ut lenser, men takket være stille vann langs kaia fikk mannskap og arbeidsbåter samlet opp gjenstander fra sjøen bit for bit. Foto: Grenland Havn

Porsgrunnsvann på kartong blir eksportvare

Fresh Water Norway bygger «grønn» vannfabrikk ved Breviksterminalen.

Tangen Eiendom, som eies 50/50 av Grenland Havn IKS og Norcem, eier området der vannfabrikken skal etableres. Den såkalte «Barnehagetomta» ligger like sør for Hellås i Tangenveien. Fresh Water Norway leier leier tomta, og har gitt oppdraget med å oppføre selve produksjonslokalet til Morgan AS.

Grunnarbeidene på Barnehagetomta er allerede i gang, og planen er å starte bygging i høst og ha fabrikken klar til produksjon og eksport i første kvartal 2021. Morgan as bygger bygningen, og Tetra Pak leverer produksjonslinjen.  

Fabrikken skal produsere emballert Porsgrunnsvann i kartong som skal selges til skip i  handelsflåten. Drikkevannet skal konkurrere med dagens vannflasker i plast. Med økende fokus på problemet med forsøpling i havet, ønsker Fresh Water Norway å tilby et langt mer  miljøvennlig produkt.

Fresh Water Norway har avtalt med Porsgrunn kommune om å tappe det prisbelønte drikkevannet fra det kommunale vannverket på 1,5 liters Tetra Pak kartonger.

Vannkartongene skal sendes i containere på containerskip fra Breviksterminalen til flere store havner i Europa og Asia. Derfra skal vannforsyningen gå som drikkevann til besetningen ombord på skip. Satsingen krever nyansettelser, og allerede i høst skal de ansatte de første 3. Totalt tar de sikte på å ha opp til 20 ansatte ved vannfabrikken.

Daglig leder i Tangen Eiendom, Finn Flogstad, er meget godt fornøyd med at Fresh Water Norway etablerer seg ved Breviksterminalen. «Vi har vært opptatt av å finne en solid aktør med en god forretningsidé som vi har stor tro på. Videre er det viktig for oss at vannfabrikken skaper minst mulig belastning på miljøet og for nærområdet. Plasseringen av fabrikken tett opptil Breviksterminalen minimerer trafikk lokalt og vil heller ikke medføre støy for omgivelsene.»

Dette er de førstetegningene fra Tangen Eiendom AS på prosjektering av vannfabrikken Fresh Water Norway skal bygge på Barnehagetomta ved Breviksterminalen. Prosjekteringen gjøres av Planhuset AS.