Tjenester

Vår myndighetsforvaltning er hjemlet i Havne- og farvannsloven. Formålet til en offentlig havn er å tilrettelegge for trygg og effektiv sjøtransport i farleden og på havneterminalene. Grenland Havn IKS ivaretar det daglige tilsyn og beredskap innenfor de kommunale sjøområder, som omfatter området Fossingfjorden i sørvest i Bamble til Klosterfossen i Skien i nord.

Grenland Havn IKS har en bred og mangfoldig oppgaveportefølje. Dette omfatter ansvar for de offentlige kaier med fortøyningsopplegg, samt laste- og losseanlegg.
Vi kan tilby

  • Kai- og fortøyningsplasser
  • Renovasjon, vann og strøm i tilknytning til kaiplasser
  • Terminaltjenester, herunder mottak/utlevering av gods
  • Laste- og losseoperasjoner
  • Krantjenester
  • Utleie av trucker og andre terminalmaskiner m/fører
  • Utleie av bygninger, lager og uteareal
  • Utleie av båt m/mannskap

Øvrige tjenester som er nødvendige for avvikling av skipstrafikk og godsflyt i havna leveres av andre offentlige og private aktører i området.