Styring og organisering

Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner har siden 1992 organisert de kommunale havneaktivitetene i et felles interkommunalt havnesamarbeid. Grenland Havnevesen ble omdannet til et IKS i 2004 etter lov om interkommunale selskaper. Hver kommune har en eierandel på 33,33% i henhold til eierskapsavtalen mellom Bamble, Porsgrunn og Skien kommuner.

I følge selskapsavtalen har Grenland Havn IKS følgende formål:

  • Selskapet skal sikre regionen en konkurransedyktig, framtidsrettet og miljøriktig infrastruktur for sjøtransport.
  • Selskapet skal gjøre havnen til et effektivt trafikknutepunkt mellom ulike transportformer.
  • Selskapet skal utøve den myndighet og ivareta de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunene etter havne- og farvannsloven.
  • Selskapet kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette foreligger innenfor selskapets formål.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet har 12 medlemmer som er politisk oppnevnt av kommune-/bystyret i de tre eierkommunene. Selskapet ledes av et havnestyre bestående av 7 medlemmer fra eierkommuner og regionalt næringsliv, samt en representant fra de ansatte i Grenland Havn IKS. Havnedirektøren har ansvar for den daglige ledelsen og driften av havnen.

Virksomheten er organisert i fire avdelinger; farled, teknisk, administrasjon, og marked og logistikk.

Selskapet har 17 fast ansatte, hvorav 7 kvinner og 11 menn.